صندوق قرض الحسنه

کمک هزینه خرید کالاهای اساسی توسط صندوق های قرض الحسنه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ صنـدوق حضـرت زینـب (س) یکـی از چندیـن صنـدوق قرض الحسـنه در شهرسـتان اسلام آباد غـرب در اسـتان کرمانشـاه اسـت کـه در سـال 97 بـه همـت مـردم اسلام آباد غـرب بـه منظور محرومیت زدایی و ایجاد اشـتغال برای جوانان این منطقه از کشورمان تأسیس شده است. مرضیـه…

تشکیل صندوق تعمیر واحد مسکونی که زاده سیل بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ صندوق شـبنم یکی از صندوق های قرض الحسـنه ای اسـت که پس از سیل استان گلستان در منطقه آق قلا تشکیل شد. این صندوق با کمک اهالی روسـتای یلمه سـالیان شهرسـتان آق قلا در سـال 98 به منظـور کمـک بـه اهالـی این منطقه و با بودجه همان اهالی تأسـیس شده است. خانـم…

وام‌هایی که روستای قورچای را قطب تولید عسل کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی کشور؛ صندوق صاحب الزمان عج الله دو سالی است که در روستای قورچای شهرســتان رامیان استان گلستان تشکیل شده است. هدف از این صندوق فقط اشتغالزایی جوانان روستا است که با پس اندازهای مردمی تشکیل شده است. علی بهاردوست مسئول این صندوق قرض الحسنه به خبرنگار مجله…

صندوق قرض الحسنه از جنس عشایر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد یکـی از اسـتان های عشـایرخیز کشـورمان ایـران است.معمولا ً عشایر در فصول مختلف از سال در رفت و آمد هستند؛ و روسـتای دشـمن زیاری شهرسـتان کهگیلویه یکی از روسـتاهایی است که عشایر زیادی در آن رفت و آمد دارند. ایـن عشـایر تصمیـم…

صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف شهرستان سیریک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی استان هرمزگان: صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف شهرستان سیریک در سال ۱۳۹۸ با همکاری مردم تشکیل شد در ابتدا با مشورت تعدادی از معتمدین و اهالی روستا فعالیت صندوق آغاز شد و خیلی زود با استقبال  و همبستگی مردم مواجه شد و هم اکنون با تعداد…