یکشنبه 1401/09/06 - 11:59
حسین قاسمی
حسین قاسمی
صندوق عشایری شهدای روستای گچی دشمن زیاری استان کهگیلویه؛

صندوق قرض الحسنه از جنس عشایر

از زمانی که این صندوق را راه اندازی کردیم تا امروز حدود 031 میلیون تومان وام داده ایم که مبلغ این وام ها از 3 تا 10 میلیون تومان و بازپرداخت این وام ها 36 ماهه است که تمامی وام ها به صورت قرض الحسنه و بدون کوچکترین سودی به متقاضیان پرداخت می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد یکـی از اسـتان های عشـایرخیز کشـورمان ایـران است.معمولا ً عشایر در فصول مختلف از سال در رفت و آمد هستند؛ و روسـتای دشـمن زیاری شهرسـتان کهگیلویه یکی از روسـتاهایی است که عشایر زیادی در آن رفت و آمد دارند.

ایـن عشـایر تصمیـم گرفتنـد صنـدوق قرض الحسـنه ای را بـه نـام شـهدای روسـتای گچـی دشـمن زیـاری راه اندازی کنند تـا بتوانند از منافع این صندوق قرض الحسنه بهره مند شوند.

انصاری طلـب مسـئول صنـدوق قرض الحسـنه روسـتای دشـمن زیـاری بـه خبرنـگار مجلـه منهـای نفـت گفت این صنـدوق حدود دو سـالی اسـت که با کمک اهالی روسـتا تشـکیل شـده اسـت که عمده اعضای آن از عشایر هستند.

وی ادامـه می دهـد: هـدف از ایجـاد ایـن صنـدوق کارآفرینـی و کمک بـه توسـعه مشـاغل عشـایری اسـت. وام هایـی کـه می دهیـم عمدتـا بـرای خریـد دام سـبک و یـا پـرورش زنبورعسـل اسـت کـه البتـه برخی نیـز بـرای راه انـدازی واحدهـای کوچـک تولیـد خیاطـی ایـن وام هـا را دریافت کرده اند.

انصاریطلب با اشـاره به اینکه از این وام ها برای تأمین جهیزیه نیز اسـتفاده شـده اسـت تصریـح کـرد: بودجـه ایـن صنـدوق حـدود 200 میلیون تومان است که با حضور 100 عضو این مبلغ جمع آوری شده اسـت.

وی ادامـه داد: از زمانـی کـه ایـن صنـدوق را راه انـدازی کردیـم تـا امـروز حـدود 130 میلیـون تومـان وام داده ایـم کـه مبلـغ این وام ها از 3 تـا 10 میلیـون تومـان و بازپرداخـت ایـن وام هـا 36 ماهه اسـت که تمامـی وام هـا بـه صـورت قرض الحسـنه و بـدون کوچکترین سـودی به متقاضیان پرداخت می شود.

انصاری ادامه داد: بیشتر کسانی که این وام ها را دریافت کرده اند از عشایر هستند در هر ماه اقساط خود را به موقع می دهند تا بتوانیم وام هـای بیشـتری را بـه متقاضیـان ایجـاد شـغل پرداخـت کنیـم. تا کنـون مشـکل مالـی بـرای پرداخـت وام هـا نداشـتیم امـا حداقـل توقع ما از ارگان ها و نهادهای دولتی این است که دست ما را بگیرند و تـا بتوانیـم حجـم وام هـا را بـالا بریـم و یـک شـرکت تعاونـی عشـایری راه اندازی کنیم تا ضمن دادن وام به اعضا محصولات تولیدی آنها را نیـز خریـداری کنیـم و بـا قیمـت مناسـب بـه دیگـر شـهرهای کشـور ارسـال کنیـم کـه ایـن موضـوع خـود می توانـد منجـر بـه درآمدزایـی صندوق قرض الحسنه شود.

وی ادامـه داد: فعلا صنـدوق قرض الحسـنه اقـدام بـه افزایـش عضـو نکـرده اسـت امـا ا گـر کسـی تمایـل داشـته باشـد میتوانـد بـه ایـن صنـدوق مراجعـه کـرده و عضـو شـود و از خدمـات صنـدوق استفاده کند.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.