شنبه 1401/12/20 - 15:19
صندوق قرض الحسنه شبنم در آق قلای گلستان؛

تشکیل صندوق تعمیر واحد مسکونی که زاده سیل بود

پس از سیل گلستان عده زیادی آمدند تا از این صندوق برای تعمیر واحد مسکونی خود وام بگیرند اما چون موجودی این صندوق اندک است نتوانستیم به نیاز آنها پاسخ دهیم. انتظار براین است تا خیریه ها و خیرین به کمک این صندوق ها بیایند تا منابع مالی این صندوق ها افزایش یابد و اهالی روستا بتوانند اقدام به مقاوم سازی خانه و تعمیر خانه های خود کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ صندوق شـبنم یکی از صندوق های قرض الحسـنه ای اسـت که پس از سیل استان گلستان در منطقه آق قلا تشکیل شد.

این صندوق با کمک اهالی روسـتای یلمه سـالیان شهرسـتان آق قلا در سـال 98 به منظـور کمـک بـه اهالـی این منطقه و با بودجه همان اهالی تأسـیس شده است.

خانـم آنـه کعبـه ارمشـی مسـئول صنـدوق قرض الحسـنه شـبنم بـه خبرنـگار مجلـه منهـای نفـت می گویـد: صندوق ما دو سـال اسـت که راه اندازی شده و نیت از تأسیس این صندوق کارآفرینی برای اهالی روستا بود.

وی ادامـه داد: ایـن صنـدوق حـدود ۵۰ نفر عضو دارد و موجودی این صندوق نیز از پس اندازهای همین اعضا تأمین شده است.

خانـم ارمشـی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای راه انـدازی ایـن صنـدوق بنیـاد برکـت نیـز کمـک کـرده اسـت ادامـه داد: در اصـل ایـن صنـدوق از طریـق طـرح برکـت ایجـاد شـده و هـر یـک از اعضا نفری 20 هـزار تومان در صنـدوق گذاشـته اند و شـرط وام گیـری ایـن اسـت کـه بایـد 23 ماه منتظر دریافت وام باشند و وقتی وام به آنها تعلق گرفت باید حدا کثر در 10 ماه بازپرداخت کنند.

مسـئول صنـدوق قرض الحسـنه شـبنم اضافـه کـرد: بـا ایـن شـرایط تا کنـون بـه دو نفـر وام داده شـده اسـت کـه ایـن وام هـا موجـب شـده است تا برای 15 نفر اشتغال آفرینی صورت گیرد.

خانـم ارمشـی اضافـه کـرد: پـس از سـیل گلسـتان عـده زیـادی آمدنـد تـا از ایـن صنـدوق بـرای تعمیـر واحـد مسـکونی خـود وام بگیرنـد امـا چـون موجـودی ایـن صنـدوق انـدک اسـت نتوانسـتیم بـه نیـاز آنهـا پاسـخ دهیـم. انتظـار برایـن اسـت تـا خیریه ها و خیریـن به کمک این صندوق ها بیایند تا منابع مالی این صندوق ها افزایش یابد و اهالی روسـتا بتواننـد اقـدام بـه مقاوم سـازی خانـه و تعمیـر خانه هـای خـود کنند و از طرف دیگر بتوانند شغل های مناسبی را دست و پا کنند تا از این طریق جوانان بتوانند در همین روسـتاها مشـغول به کار شـوند و دیگر نیازی نباشد تا برای کار به شهرهای دیگر مهاجرت کنند.

وی گفت: عمده فعالیتی که در این منطقه انجام می شود گلیم بافی است و تا کنون عده ای آمده اند و درخواست وام گلیم بافی کرده اند ولی چون موجودی صندوق کم است نمی توانیم به همه آنها پاسخ دهیم و باید در صف انتظار بمانند تا نوبت دریافت وامشان شود.

ارمشی ادامه داد: اگر موجودی صندوق را افزایش دهیم قصد داریم در کارهای عام المنفعه نیز ورود کنیم اما در حال حاضر امکان چنین کاری را نداریم.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.