چهارشنبه 1401/12/24 - 09:17
حسین قاسمی-منهای نفت 16
حسین قاسمی
صندوق قرض الحسنه حضرت زینب س اسلام آباد غرب؛

کمک هزینه خرید کالاهای اساسی توسط صندوق های قرض الحسنه

این صندوق وام های یک و نیم میلیون تومانـی را بـه منظـور ایجـاد کارگاه هـای تولیـد صنایـع دسـتی ماننـد قالیبافـی و یـا مرغداری هـای خانگـی در اختیـار اعضـا قرار می دهد که اعضا باید حدا کثر این مبلغ را در مدت زمان 10 ماه باز گردانند که اقساط این وامها ماهانه 150 هزار تومان است؛ بنابراین ما اصلا ً روی این وام ها سودی نمی گیریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ صنـدوق حضـرت زینـب (س) یکـی از چندیـن صنـدوق قرض الحسـنه در شهرسـتان اسلام آباد غـرب در اسـتان کرمانشـاه اسـت کـه در سـال 97 بـه همـت مـردم اسلام آباد غـرب بـه منظور محرومیت زدایی و ایجاد اشـتغال برای جوانان این منطقه از کشورمان تأسیس شده است.

مرضیـه احمـدی مسـئول ایـن صندوق قرض الحسـنه به خبرنـگار مجلـه منهـای نفـت گفـت: صنـدوق حضـرت زینـب (س) در سـال 97 و بـا مشـارکت 30 تـن از اهالـی محـل راه انـدازی شـد.

هـدف از ایجـاد این صندوق، کارآفرینی است برای همین در قدم نخست به سراغ بانک انصار رفتیم و از این بانک تقاضای وام 10 میلیون تومانی کردیم تا بتوانیم موجودی صندوق را افزایش دهیم.

احمدی خاطرنشان می کند: البته اهالی محل نیز کمک کرده و با آورده های نقدی خود سعی کردند تا شرایط مالی صندوق را بهبـود ببخشـند بـرای همیـن وقتـی موضـوع راه انـدازی صنـدوق را در محـل مطـر ح کردیـم بسـیار از ایـن پیشـنهاد اسـتقبال شـد و خـدا کمـک کـرد و منابـع ایـن صنـدوق تکمیـل شد.

مسئول صندوق قرضالحسنه حضرت زینت(س) اظهار می کند: این صندوق وام های یک و نیم میلیون تومانـی را بـه منظـور ایجـاد کارگاه هـای تولیـد صنایـع دسـتی ماننـد قالیبافـی و یـا مرغداری هـای خانگـی در اختیـار اعضـا قرار می دهد که اعضا باید حدا کثر این مبلغ را در مدت زمان 10 ماه باز گردانند که اقساط این وامها ماهانه 150 هزار تومان است؛ بنابراین ما اصلا ً روی این وام ها سودی نمی گیریم.

احمدی ادامه داد: هنوز بسیاری از اعضا نتوانسته اند از این وام اسـتفاده کنند به طوری که وام ها به صورت چرخشـی در اختیـار اعضـا قـرار می گیـرد و ا گـر کسـی قبلا ً وام دریافـت کـرده اسـت، دیگر نمی تواند از این وام اسـتفاده کند تا تمامی اعضا یک بار از وام بهره مند شوند.

وی ادامـه داد: هنـوز از خیریـن در تکمیـل موجـودی ایـن صنـدوق کمـک نگرفتیـم هرچنـد کـه آنهـا خودشـان بـرای کارهـای عام المنفعـه ماننـد وام هـای درمانـی و معیشـتی پیش قدم شـده اند و برای خرید و تکمیل جهیزیه نیز مبالغی را اعطا کرده اند.

مسـئول این صندوق قرض الحسـنه گفت: یکی از مشـکلاتی کـه ایـن روزهـا با آن مواجه هسـتیم موضوع عدم ثبات قیمت کالاهـای اساسـی اسـت بـه همیـن دلیـل بیشـتر متقاضیـان ما اکنون دنبال گرفتن وام برای خرید کالاهای اساسی هستند کـه در سـال های گذشـته شـاهد چنیـن وضعـی نبودیـم بـرای همیـن از مسـئولان اقتصـادی کشـور تقاضـا داریـم فکـری عاجل کنند تا وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کند.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.