دوشنبه 1402/01/14 - 07:24
صندوق قرض الحسنه شبنم در آق قلای گلستان؛

صندوقی که فقط کار فرهنگی می‌کند

این صندوق به هیچ عنوان وامی در اختیار متقاضیان قرار نمی دهد بلکه فقط در زمینه امور فرهنگی و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان فعال است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ صنـدوق انجمن مسیر سبز یکی از صندوق هـای قرض الحسـنه در روسـتای میان کـوه شهرسـتان کرمانشـاه اسـت کـه در سـال 97 به همت اهالی این منطقه تشـکیل شـد.

یوسـف حسـینی مسـئول ایـن صنـدوق قرض الحسنه به خبرنگار مجله منهای نفت می گوید: صندوق مسیر سبز به منظور ترویج فرهنـگ ترافیـک و آمـوزش رفت و آمد صحیح به کودکان تشکیل شد.

وی ادامـه داد: ایـن صنـدوق بـه هیـچ عنـوان وامی در اختیار متقاضیان قرار نمی دهد بلکه فقـط در زمینـه امـور فرهنگـی و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان فعال است.

آقای حسـینی خاطرنشـان کرد: ما معتقدیم بـرای داشـتن جامعـه خـوب بایـد روی تربیـت کودکانمـان کار فرهنگـی کنیـم تـا در آینـده بتواننـد افـراد مثمرثمری برای جامعه باشـند بـه همیـن دلیـل به جوانان مسـائل خانواده و آداب زناشـویی را آمـوزش می دهیـم تـا بعـد از ازدواج آمار طلاق پایین آید.

وی گفـت: بـه کـودکان نیـز از طریـق بـازی کـردن آموزش هـای اجتماعـی را می دهیـم تـا مشکلات جامعه بعد از بزرگسالی آنها کاهش یابـد.

حسـینی گفـت: بـه نظـرم ایـن اولیـن صندوقـی اسـت کـه تنهـا در زمینـه فرهنگـی کودکان ایفای نقش می کند به همین دلیل از نهادهـای فرهنگـی انتظـار داریـم بـه کمـک ما بیاینـد تـا بتوانیـم در این زمینه قدم های بهتر و بزرگتری را برداریم زیرا می دانیم اثر این کارها در جامعه بیشتر از پول دادن است.

وی ادامـه داد: مذاکراتـی بـا راهنمایـی و رانندگـی کرده ایـم و بـا چند مرکز مشـاوره نیز در حال گفت و گو هستیم تا بتوانیم فعالیت های خـود را توسـعه دهیـم کـه آنهـا نیـز بـه یـاری مـا آمده اند و از این فعالیت ما استقبال کردهاند.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.