گلستان، بسیج سازندگی، سردار زهرایی، صندوق قرض الحسنه، اشتغالزایی، مردم پایه کردن

خدمت‌رسانی به مردمان کردکوی تا اشتغال و کارآفرینی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ صندوق ایثار میاندره نام تنها صندوق قرض الحسنه ای است که در شهرسـتان کردکوی اسـتان گلسـتان واقع شـده اسـت. این صندوق قرض الحسـنه دارای سـابقه طولانـی اسـت کـه بـه منظـور اشـتغال و کارآفرینی تأسیس شده است. مرتضـی بهرامـی مسـئول ایـن صنـدوق قرض الحسـنه در…