دوشنبه 1401/09/21 - 11:21
حسین قاسمی
حسین قاسمی
صندوق قرض الحسنه ایثار میاندره در استان گلستان؛

خدمت‌رسانی به مردمان کردکوی تا اشتغال و کارآفرینی

در طول این مدت که از تأسیس این صندوق میگذرد اعضای این صندوق به 65 نفر رسیده است که بالغ بر 200 میلیون تومان وام 5 میلیون تومانی بابت اشتغال و کارآفرینی بین اعضا داده ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ صندوق ایثار میاندره نام تنها صندوق قرض الحسنه ای است که در شهرسـتان کردکوی اسـتان گلسـتان واقع شـده اسـت. این صندوق قرض الحسـنه دارای سـابقه طولانـی اسـت کـه بـه منظـور اشـتغال و کارآفرینی تأسیس شده است.

مرتضـی بهرامـی مسـئول ایـن صنـدوق قرض الحسـنه در مـورد علـت تأسـیس آن بـه خبرنـگار مجلـه منهـای نفـت گفـت: سـال 89 بـود کـه اهالی کردکوی تصمیم گرفتند تا به منظور حل مشکلات اقتصادی خود صندوق قرض الحسنه ای را تأسیس کنند.

وی ادامـه داد: هـدف از تشـکیل ایـن صندوق قرض الحسـنه اعطای تسـهیلات بـرای راه انـدازی مشـاغل جدیـد و کارآفرینـی بـود کـه موجـودی ایـن صنـدوق از آورده نقـدی همیـن اهالـی محـل تامیـن شده است.

بهرامی گفت: در طول این مدت که از تأسیس این صندوق می گذرد اعضـای ایـن صنـدوق بـه 65 نفر رسـیده اسـت که بالغ بـر 200 میلیون تومـان وام 5 میلیـون تومانـی بابـت اشـتغال و کارآفرینـی بیـن اعضـا داده ایم.

مسـئول ایـن صنـدوق قرض الحسـنه خاطرنشـان کـرد: یکـی دیگـر از اقداماتـی کـه در ایـن صنـدوق بـا کمـک اعضـا صـورت گرفتـه اسـت اعطـای وام خریـد جهیزیـه اسـت که خوشـبختانه توانسـتیم این وام را بـه تعـدادی از خانواده هـای نیازمنـد اعطـا کنیـم تـا مشـکل خریـد جهیزیه آنها را برطرف کنیم.

بهرامـی ادامـه داد: تا کنـون از هیـچ نهـاد و ارگان دولتـی بابـت کمـک، وجهـی را درخواسـت نکرده ایـم امـا انتظـار داریـم تـا خیریـن هماننـد گذشـته که به یاریمان آمده اند دوباره دسـت ما را بگیرند تا بتوانیم فعالیت های خیریه را نیز انجام دهیم.

وی گفـت: در یـک سـال اخیـر کـه مسـئله مواسـات و همدلـی مطـر ح شـده اسـت سـعی کرده ایم با کمک خیرین به این موضوع و مبحث نیـز وارد شـویم کـه خوشـبختانه در طـول همیـن یـک سـال چندیـن بسته مواد غذایی و ارزاق را تأمین و به خانه نیازمندان رسانده ایم.

بهرامـی تا کیـد کـرد: تشـکیل ایـن صنـدوق قرض الحسـنه بـرکات بسـیاری بـرای اهالـی منطقـه داشـته اسـت بـه طـوری کـه اسـتقبال از این صندوق به اندازه ای زیاد است که موجودی این صندوق کفاف وام های درخواستی را نمی دهد برای همین انتظار داریم که خیرین پیش قدم شوند تا بتوانیم بیش از این به مردم کمک کنیم.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.