صندوق قرض الحسنه، بسیج سازندگی، گلستان، زعفران

کشت زعفران از طریق وام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، روسـتای تخـت در شهرسـتان مینودشـت از توابـع اسـتان گلسـتان نزدیـک بـه سـه سـال اسـت دارای صنـدوق قرض الحسـنه ای بـه نـام صنـدوق قرض الحسـنه الزهـرا سلام الله علیهـا اسـت. خانـم سـملا مسـئول ایـن صنـدوق قرض الحسـنه بـه خبرنـگار مجلـه منهـای نفـت گفـت: هـدف…