سه شنبه 1401/08/17 - 10:44
حسین قاسمی
حسین قاسمی
صندوق قرض الحسنه الزهرا (س) در روستای تخت استان گلستان؛

کشت زعفران از طریق وام

هدف از تشکیل این صندوق ابتدا راه اندازی مشاغل و کارآفرینی بود اما رفته رفته مباحث کمک معیشتی هم به وام های اعطایی اضافه شد تا جایی که این روزها اغلب متقاضیان دنبال وام های فوری کمک معیشتی هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، روسـتای تخـت در شهرسـتان مینودشـت از توابـع اسـتان گلسـتان نزدیـک بـه سـه سـال اسـت دارای صنـدوق قرض الحسـنه ای بـه نـام صنـدوق قرض الحسـنه الزهـرا سلام الله علیهـا اسـت.

خانـم سـملا مسـئول ایـن صنـدوق قرض الحسـنه بـه خبرنـگار مجلـه منهـای نفـت گفـت: هـدف از تشـکیل این صندوق ابتدا راه اندازی مشـاغل و کارآفرینی بود اما رفته رفته مباحث کمک معیشتی هم به وام های اعطایی اضافه شد تا جایی که این روزها اغلب متقاضیان دنبال وامهای فوری کمک معیشتی هستند.

وی ادامـه داد: ایـن صنـدوق 108 نفـر عضـو دارد کـه منابـع ایـن صنـدوق از طریـق آورده نقـدی اعضـا تأمیـن شـده اسـت و هیـچ ارگانی به این صندوق کمک مالی نکرده است.

خانم سملا با اشاره به اینکه بیشتر مشاغلی که با کمک منابع این صنـدوق راه انـدازی شـده اسـت مشـاغل خانگـی ماننـد خیاطی و گلیم بافـی اسـت، گفـت: در سـال گذشـته بـا کمـک سـازمان فنـی و حرفـه ای موضـوع کشـت زعفـران نیـز مـورد توجـه اعضـا قـرار گرفـت تـا جایـی کـه عـدهای از اعضـا درخواسـت کردند تـا از این وام اشتغالزایی برای کشت زعفران استفاده کنند.

مسـئول صنـدوق قرض الحسـنه الزهـرا تصریـح کـرد: در طـول ایـن مسیر سه سال خیرین نیز به کمک این صندوق آمدند و تا جایی کـه توانسـتیم در کنـار وام هـای خود اشـتغالی وارد کارهـای خیریـه مانند تأمین جهیزیه و وام درمانی نیز شدیم.

وی ادامـه داد: وام هایـی کـه بـه اعضـا می دهیـم بیـن 3 تـا 5 میلیـون تومـان اسـت کـه تا کنون به 40 نفـر از اعضا وام داده ایم که بازپرداخـت ایـن وام هـا حدا کثـر 36 ماهه اسـت و اعضا باید هرماه اقسـاط خود را بازپرداخت کنند تا بتوانیم به نفرات بیشـتری وام بدهیم.

سـملا بـا اشـاره بـه اینکـه وام هـا قرض الحسـنه اسـت، گفـت: بـرای اعطـای وام هـا زمـان زیـادی طـول نخواهـد کشـید و قطعـا زمـان پرداخـت وام توسـط ایـن صنـدوق کمتـر از زمانـی اسـت کـه فـرد بخواهـد از بانـک وام بگیـرد در ثانـی وام هـا همگـی قرض الحسـنه اسـت و هیـچ سـودی روی ایـن وام هـا کشـیده نخواهـد شـد بـرای همیـن همـه اعضـا از اینکـه ایـن صنـدوق تشـکیل شـده اسـت رضایـت دارنـد و در ماه هـای گذشـته تقاضـا بـرای افزایـش تعـداد اعضای صندوق نیز وجود داشت.

وی گفـت: هـر یـک از اعضـا بایـد 20 هـزار تومـان بـه عنـوان حـق عضویـت بپـردازد کـه بودجـه ایـن صنـدوق نیـز از همیـن حـق عضویت هـا تأمیـن شـده اسـت و ایـن صندوق منابـع مالی دیگری نـدارد امـا برخـی از خیریـن بـا توجـه بـه کارایـی صنـدوق قولهایی دادهانـد تـا بـه ایـن صندوق قرض الحسـنه کمک هـای مالی کنند تا بتوانیم تعداد نفرات بیشتری را تحت پوشش خود درآوریم.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.