صندوق قرض الحسنه، کردستان، بسیج سازندگی

ثبات اقتصادی مهمترین درخواست متقاضیان وام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ صنـدوق قرض الحسـنه نصـر در شهرسـتان بیجـار اسـتان کردسـتان واقـع شـده اسـت و هـدف از راه انـدازی ایـن صنـدوق، کارآفرینـی بـرای اعضـا بـود امـا ا کنـون ایـن صندوق بـرای تأمین کمک هزینه معیشـت خانواده های این منطقه بیشتر کارایی دارد. بانیـه وریـان مسـئول…