دوشنبه 1401/08/16 - 10:45
حسین قاسمی
حسین قاسمی
صندوق قرض الحسنه نصر در بیجار استان کردستان؛

ثبات اقتصادی مهمترین درخواست متقاضیان وام

هم اکنون این صندوق یکصد نفر عضو دارد و موجودی این صندوق با کمک بانک انصار که مبلغ 10 میلیون تومان در اختیارمان به صورت وام قرارداد و آورده نقدی اعضا تأمین شد. وام هایی که در اختیار اعضا قرار می دهیم از یک تا پنج میلیون تومان است که بازپرداخت این وام ها بسته به رقم آن بین 18 تا 30ماه طول می کشد برای همین تا کنون همه اعضا نتوانسته اند از این وام بهره مند شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ صنـدوق قرض الحسـنه نصـر در شهرسـتان بیجـار اسـتان کردسـتان واقـع شـده اسـت و هـدف از راه انـدازی ایـن صنـدوق، کارآفرینـی بـرای اعضـا بـود امـا ا کنـون ایـن صندوق بـرای تأمین کمک هزینه معیشـت خانواده های این منطقه بیشتر کارایی دارد.

بانیـه وریـان مسـئول صنـدوق قرض الحسـنه نصـر بـه خبرنـگار مجلـه منهـای نفـت گفـت: صنـدوق قرض الحسـنه نصر سـه سـالی اسـت که تأسـیس شـده و هـدف اولیـه از تأسـیس ایـن صندوق قرض الحسـنه، خدمت و کارآفرینی به اهالی منطقه بود.

وی ادامـه می دهـد: هما کنـون ایـن صنـدوق یکصـد نفـر عضـو دارد و موجـودی ایـن صنـدوق بـا کمـک بانـک انصـار کـه مبلـغ 10 میلیـون تومان در اختیارمان به صورت وام قرارداد و آورده نقدی اعضا تأمین شد.

وام هایی که در اختیار اعضا قرار می دهیم از یک تا پنج میلیون تومـان اسـت کـه بازپرداخـت ایـن وام هـا بسـته بـه رقـم آن بیـن 18 تـا 30مـاه طـول میکشـد بـرای همین تا کنـون همه اعضا نتوانسـته اند از این وام بهره مند شوند.

مسـئول صنـدوق قرض الحسـنه نصـر ادامـه می دهـد: متاسـفانه بـا توجـه بـه موجـودی کـه ا کنـون داریـم ایـن صنـدوق ظرفیـت جـذب بیشـتر اعضـا را نـدارد مگـر اینکـه خیرین به ما کمـک کنند تا بتوانیم به تعداد بیشتری خدمت رسانی کنیم.

وی گفـت: اکنـون متقاضیـان وام بیشـتر بـه دنبـال کمک هزینـه معیشـت، تعمیـر خانـه و یـا گرفتـن وام بـرای اجـاره خانـه هسـتند زیـرا قیمـت خانـه در ایـن منطقـه رو بـه افزایـش نهـاده اسـت و مـردم و مستأجران برای تأمین خانه با مشکل مواجه هستند.

وریـان ادامـه داد: تا کنـون 60 تـن از اعضـای ایـن صنـدوق توانسـته اند وام دریافـت کننـد و هنـوز 40 نفـر متقاضـی وام وجـود دارد کـه در نوبت قـرار دارنـد. وی اظهـار کـرد: ا گـر خیریـن کمک کننـد میتوانیم به این نفـرات نیـز بـه زودی وام اعطـا کنیـم در غیـر ایـن صـورت سـالها بایـد منتظر بمانند تا نوبت به دریافت وامشان برسد و آنگاه معلوم نیست با توجه به شرایط اقتصادی حا کم بر کشور اصلا ً این مبالغ به کارشان بیاید یا خیر.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.