صندوق قرض الحسنه، بسیج سازندگی، اشتغالزایی، سیستان و بلوچستان

همت زنان سیستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان یکـی از اسـتان های محـروم کشـور اسـت هرچند که مسئولان کشوری سعی کرده اند کمی از گرد محرومیت این اسـتان بکاهنـد امـا بـاز به نسـبت دیگر اسـتان های کشـور هنـوز می توان گفت این اسـتان نتوانسـته اسـت با توجه به امکانات و ظرفیتی که…