چهارشنبه 1401/08/04 - 10:07
حسین قاسمی
حسین قاسمی
صندوق قرض الحسنه روستای علی آباد جهان تیغ استان سیستان؛

همت زنان سیستان

این صندوق قرض الحسنه نزدیک به سه سال است که با سرمایه های مردمی راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این صندوق قرض الحسنه نیز فقط حل مشکل اشتغالزایی اهالی روستا به خصوص خانم ها بوده است به همین دلیل سعی کردیم با جمع آوری سرمایه های خرد مردمی گوشه ای از این مشکلات را برطرف کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان یکـی از اسـتان های محـروم کشـور اسـت هرچند که مسئولان کشوری سعی کرده اند کمی از گرد محرومیت این اسـتان بکاهنـد امـا بـاز به نسـبت دیگر اسـتان های کشـور هنـوز می توان گفت این اسـتان نتوانسـته اسـت با توجه به امکانات و ظرفیتی که دارد به جایگاه خود دست پیدا کند. روستای علی آباد جهان تیغ یکی از ده ها روسـتایی اسـت که در منطقه زابل این شهرسـتان واقع شـده اسـت.

مشـکل اصلـی ایـن روسـتا موضـوع اشـتغال اسـت از ایـن جهـت اهالـی روستا تصمیم گرفتند برای اینکه این مشکل را برطرف کنند صندوق قرض الحسنه ای را راه اندازی کنند تا با اعطای وام های اشتغال کمی از ایـن مشـکل را برطـرف کننـد. خانـم جهانـی مسـئول تنهـا صنـدوق قرض الحسـنه روسـتای علی آبـاد جهان تیـغ بـه خبرنـگار منهای نفت گفـت: ایـن صنـدوق قرض الحسـنه نزدیـک بـه سـه سـال اسـت کـه بـا سـرمایه های مردمـی راه انـدازی شـده اسـت.

هـدف از راه انـدازی ایـن صنـدوق قرض الحسـنه نیـز فقـط حـل مشـکل اشـتغالزایی اهالـی روسـتا به خصـوص خانم هـا بـوده اسـت بـه همیـن دلیـل سـعی کردیم  بـا جمـع آوری سـرمایه های خـرد مردمـی گوشـه ای از ایـن مشـکلات را برطرف کنیم.

جهانی با اشاره به اینکه این صندوق هم اکنون 200 نفر عضـو دارد خاطرنشـان کـرد: بـا پولـی کـه از اعضـا بـرای عضویت گرفتیم توانسـتیم 8 وام اشـتغالزایی به منظور ایجاد مرغداری خانگی یا وام تهیـه دام سـبک بـرای پـرورش گوسـفند بدهیـم کـه خوشـبختانه این اشتغالزایی نیز تا کنون نتیجه داده است و برکتش شامل حال روستا و صندوق قرضالحسـنه شـده است.

مسئول صندوق قرض الحسنه روستای علی آباد ادامه داد: بخشی دیگر از کمک هایی که این صندوق در طول سـه سـال گذشـته کرده است مربوط به فعالیت های همدلی و مواسات است به طوری که تأمین جهیزیه دختران دم بخت روستا یکی از وظایف مهم این صندوق قرض الحسنه است که با کمک اهالی محـل و اعضـای صنـدوق توانسـتیم تعـدادی جهیزیـه را کامـل کنیـم و تعدادی نیز به طور کامل جهیزیه تهیه کرده و در اختیار دختران روستا قرار داده ایم.

جهانی با اشاره به بازپرداخت وام ها گفت: اولا ً وام هایی که پرداخت می کنیم تمام قرض الحسنه است یعنی هیچ سودی روی این وام ها نمیکشیم بنا براین اهالی روستا با خیال آسوده می توانند از ایـن وام هـا اسـتفاده کننـد در ثانـی بـه ازای هـر وام 1 میلیـون تومانـی که می دهیم اهالی موظف هسـتند ماهانه 50 هزار تومان به صندوق بازگردانند تا این وام تسویه شود.

وی تصریح کرد: هما کنون چندین نفـر متقاضـی وام اشـتغالزایی داریـم امـا بـه دلیـل محدودیـت مالـی صندوق هنوز نتوانستیم نیاز آنها را پاسخگو باشیم از این جهت انتظار داریم ا کنون که اهالی روستا خودشان دست روی زانوانشان قرار داده و دنبال حل مشکل اشتغال خود رفته اند حداقل نهادها و ارگان های دولتـی دسـت بـه کار شـوند و دسـت مـا را بگیرنـد و منابـع مالـی را به این صنـدوق تزریـق کننـد تـا بتوانیـم گـره ای از گره هـای زندگـی مـردم ایـن روسـتا را بـاز کنیـم.

جهانـی اظهـار کـرد: مکاتباتـی بـا چنـد ارگان دولتـی انجام دادیم اما متاسفانه هنوز به درخواست ما پاسخ نداده اند.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.