بندرگناوه، بسیج سازندگی، صتدوق قرض الحسنه

صندوق خانوادگی که بزرگ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، گنـاوه یکـی از شهرسـتان های اسـتان بوشـهر اسـت. اهالـی ایـن شهرسـتان بیشـتر بـه کار کشـاورزی مشـغولند و صیـد و صیـادی هـم از دیگـر مشـاغل مردمـان ایـن شهرسـتان اسـت. زندگـی در حـد متوسـط اهالـی ایـن شهرسـتان همـگام بـا تـورم اقتصـاد رشـد نکـرده اسـت و در…