شنبه 1401/07/30 - 11:27
حسین قاسمی-منهای نفت 16
حسین قاسمی
صندوق قرض الحسنه ترنم در بندر گناوه؛

صندوق خانوادگی که بزرگ شد

داوودی با اشاره به این که یکی از مشکلات اهالی شهرستان گناوه موضوع اشتغال است گفت: خوشبختانه اعضای این صندوق از تحصیلکردگان این شهرسـتان هسـتند به همین دلیل سـعی کردیم در کنار اعطای وام موضـوع اشـتغالزایی را نیـز در دسـتور کار خـود قـرار دهیـم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، گنـاوه یکـی از شهرسـتان های اسـتان بوشـهر اسـت. اهالـی ایـن شهرسـتان بیشـتر بـه کار کشـاورزی مشـغولند و صیـد و صیـادی هـم از دیگـر مشـاغل مردمـان ایـن شهرسـتان اسـت. زندگـی در حـد متوسـط اهالـی ایـن شهرسـتان همـگام بـا تـورم اقتصـاد رشـد نکـرده اسـت و در سـال های اخیـر مشـکلات اقتصادی در این شهرستان بیشتر خود را نشان داده است.

اواسـط دهـه 80 یکـی از خانواده هـای اهـل ایـن شهرسـتان تصمیـم می گیـرد تـا بـرای حـل مشـکلات مالـی فامیـل اقـدام بـه راه انـدازی یـک صندوق قرض الحسـنه کوچـک خانوادگی کند. هـر یـک از اعضـا تصمیـم می گیرنـد بخشـی از درآمـد ماهانه خود را در ایـن صنـدوق قـرار دهنـد و هرمـاه بعـد از قرعه کشـی وام در اختیـار یکـی از اعضـای خانـواده قـرار گیـرد. آن موقـع رقـم ایـن وام زیـاد نبـود امـا بالاخـره می توانسـت گوشـه ای از مشـکلات خانـواده را برطـرف کنـد.

این خانواده تصمیم می گیرند صندوق قرض الحسـنه خانوادگی خود را در سـال 97 به یکباره توسـعه دهنـد بـه طـوری کـه اقـدام بـه عضوگیـری جدیـد کـرده و منابـع مالی خود را نیز افزایش دهند. اسـما داوودی مسـئول صندوق قرض الحسـنه ترنـم بـه خبرنـگار مجلـه منهـای نفـت گفـت: ایـن صندوق در وهله نخست فقط برای خانواده خودمان تشکیل بـه طـوری که اصلا ً از بیـرون خانواده عضو قبول نمی کردیم شـد اما وقتی توانستیم مدیریت صندوق را به درستی انجام دهیم و مشکلی در طول 12 سال ایجاد نشد تصمیم گرفتیم تا صندوق را توسعه دهیم به طوری که این صندوق خانوادگی به یک باره تبدیل به یک صندوق قرض الحسنه محلی شد.

وی ادامه داد: با افزایش منابع مالی صندوق و تعداد اعضا میزان وام پرداختی به متقاضیان نیز افزایش یافت به طوری که ا کنون صندوق ترنم کـه در سـال های اخیـر نیـز بـه عنـوان صندوق برتر شهرسـتان هم معرفـی شـده اسـت، 85 عضـو دارد و بـدون ضامـن یـک میلیـون تومان وام به اعضا پرداخت می کند.

داوودی با اشاره به این که یکی از مشکلات اهالی شهرستان گناوه موضوع اشتغال است گفت: خوشبختانه اعضای این صندوق از تحصیلکردگان این شهرسـتان هسـتند به همین دلیل سـعی کردیم در کنار اعطای وام موضـوع اشـتغالزایی را نیـز در دسـتور کار خـود قـرار دهیـم.

وی خاطرنشـان کـرد: اعضـای ایـن صنـدوق تصمیـم گرفتنـد مهارتهایـی کـه بلـد هسـتند را بـه دیگـران نیـز آمـوزش دهنـد بـه همیـن دلیـل پیـش از شـروع بیمـاری کرونـا اقـدام بـه آمـوزش حصیربافـی و فرشبافـی کردیـم و در کنـارش فعالیت  های هنری مانند جعبه سـازی، گلسـازی و مجسمه سـازی را نیز به صورت کاملا رایـگان آمـوزش دادیـم.

داوودی ادامـه داد: بعـد از آنکـه بیماری کرونا شایع شد تصمیم گرفتیم فعالیت های خود را به صورت مجازی ادامه دهیم و در کنار آموزش های هنری اقدام به آمـوزش بازاریابـی هـم کردیم به طوری که ا کنون تولیدکنندگان عضـو ایـن صنـدوق از وام هایـی کـه در اختیارشـان قراردادیـم اقدام به تولید محصول و فروشان می کنند.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.