پنجشنبه 1401/07/28 - 21:48
حسین قاسمی
حسین قاسمی
صندوق علوی در روستای علی آباد سفلی در آذربایجان شرقی؛

امرار معاش به کمک کسب و کار خانگی

تنهـا درخواسـت مـا ایـن اسـت کـه با توجه بـه شـرایط موجـود در کشـور و به خصـوص موضـوع بیمـاری کرونـا تشـکیل ایـن صندوق هـا واقعـا ً می توانـد گره گشـای مشـکلات مـردم باشـد بـرای همیـن خیریـن و بخـش دولتی کـه بودجه هایی بـه منظـور کمک هـای اجتماعـی دارنـد بـه میـدان بیاینـد تـا ایـن صندوق ها رونق بگیرند و مشکلات مردم در این روزهای سخت کمتر شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، از سـال 97 بـه یکبـاره شـرایط اقتصـادی کشـور رو بـه وخامـت گذاشت این مسـئله روی زندگی اهالی روسـتای علی آباد سفلی در منطقه هشترود استان آذربایجان شرقی نیز مؤثر بود.

اهالی این روستا از همان سال تصمیم گرفتند صندوقی را تشکیل دهنـد تـا بتواننـد دردی از مـردم برطـرف و مشـکلی را حـل کننـد. در همـان دوران بـه یکبـاره صنـدوق سـازندگی علـوی پـا بـه عرصـه وجـود نهـاد و بارقـه امیـدی بـرای دل مردمـان روسـتای علی آبـاد سـفلی ایجاد کرد.

خانم رحیمی نژاد مسـئول صندوق سـازندگی علـوی بـه خبرنـگار مجلـه منهـای نفـت گفـت: هم اکنـون اعضـای ایـن صنـدوق نزدیـک بـه 100 نفـر اسـت کـه هـر یـک از اعضـا رقمـی حـدود یـک میلیـون تومـان را بـه عنـوان آورده اولیـه بـه صنـدوق داده اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس برآورد اولیه 47 میلیون تومان وام به اهالی اختصاص یافته است تصریح کرد: ا گرچـه ایـن صنـدوق بـرای تأمیـن هزینـه کمکمعیشـتی تشـکیل شـده اسـت اما سـعی بر این اسـت که این وامها بیشـتر در جهت اشتغالزایی مورد استفاده قرار گیرد.

رحیمـی نـژاد ادامـه داد: بیشـتر متقاضیـان، ایـن وام را بـرای توسـعه کسـب وکارهای خانگـی خـود کـه عمدتـا ً قالیبافـی اسـت اسـتفاده می کننـد بـه طـوری که از همین صنـدوق نزدیک به 70 نفر اشتغالزایی جدید در روستا صورت گرفته است.

وی بـا تا کیـد بـر اینکـه از ایـن وام بـرای بازسـازی مسـکن، تأمیـن جهیزیـه و حتـی اجـاره مسـکن نیز اسـتفاده میشـود گفـت: ما بعد از راه انـدازی ایـن صنـدوق هیـچ هدف گـذاری نکردیـم کـه حتمـا ً فقـط در مسـیر اشـتغالزایی اسـتفاده کنیم به بایـد از ایـن وام مثلا همین دلیل اهالی محل برای حل مشکلات خود به این صندوق مراجعه می کنند و ما هم به اندازه وسعمان به آنها کمک می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته بیشتر مردم این روستا از این وام ها برای امرار معاش خود اسـتفاده می کنند به طوری که برای مایحتاج روزانه خود مجبورند از این وام های ضروری بگیرند تا بتوانند چر خ زندگی خود را بچرخانند.

رحیمـی نـژاد تصریـح کـرد: ا گـر شـرایط اقتصـاد کشـور مسـاعد بود حتمـا ً ایـن وام هـا در جهـت اشـتغال و رونـق تولیـد بـه کار بسـته میشـد امـا چـه کنیـم کـه شـرایط اقتصـاد کشـور اصلا مناسب و مسـاعد نیسـت برای همین این وامها در جهت تأمین معیشـت خانوار مورد استفاده قرار می گیرد.

وی گفـت: همچنیـن در یـک سـال گذشـته سـعی کرده ایـم از ایـن وام هـا بـرای کمک هـای معیشـتی و موضـوع مواسـات نیـز بهـره بگیریم به طوری که برای خرید لوازم التحریر و پوشاک شب عید کودکان نیز استفاده کرده ایم.

رحیم ینـژاد ادامـه داد: تنهـا درخواسـت مـا ایـن اسـت کـه با توجه بـه شـرایط موجـود در کشـور و به خصـوص موضـوع بیمـاری کرونـا تشـکیل ایـن صندوق هـا واقعـا ً می توانـد گره گشـای مشـکلات مـردم باشـد بـرای همیـن خیریـن و بخـش دولتی کـه بودجه هایی بـه منظـور کمک هـای اجتماعـی دارنـد بـه میـدان بیاینـد تـا ایـن صندوق ها رونق بگیرند و مشکلات مردم در این روزهای سخت کمتر شود.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.