شنبه 1400/04/26 - 10:26
حسین قاسمی
حسین قاسمی
صندوق قرض الحسنه شهید حجتی روستای گاوبنده در کرمانشاه؛

اشتغال‌ آفرینی تعاونی

فراری ادامه داد: از دیگر واحدهای تولیدی که با مبالغ این شرکت تعاونی راه اندازی شده است یک واحد نانوایی است و دیگری هم واحـد پـرورش زنبورعسـل اسـت کـه از طریـق همیـن سـه مجموعـه توانسـتیم برای اهالی این منطقه اشـتغال زایی کنیم که عوایدش نیز به نفع همین منطقه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، تعاونـی شـهید حجتـی در روسـتای گاوبنـده شهرسـتان کرمانشاه واقع شده است. در ابتدا قرار بود این تعاونی به عنوان یک صندوق قرض الحسنه فعالیت داشـته باشـد اما مشـکلات اشـتغال در این روسـتا موجب شـد تـا اعضـای هیئـت مدیـره ایـن صنـدوق قرض الحسـنه تصمیم بگیرنـد تـا ایـن صنـدوق را تبدیـل بـه یـک شـرکت تعاونی روسـتایی کنند.

بهـزاد فـراری مسـئول این شـرکت تعاونی بـه خبرنگار مجله منهای نفـت می گویـد ایـن تعاونـی حـدود ۵ سـالی اسـت کـه ایجـاد شـده و هـدف اصلـی آن فقـط و فقـط کارآفرینـی اسـت. وی ادامه می دهد: ایـن شـرکت تعاونـی فقـط 6 عضـو دارد کـه هـر یـک از اعضـا نیـز مبلـغ ۲۰میلیون تومان را به عنوان آورده در این تعاونی قرار داده است.

فـراری ادامـه داد: مبلـغ ۶۶ میلیـون تومـان نیـز وام زنبـورداری از اداره تعـاون منطقـه اخـذ کردهایـم کـه بـا موجـودی خـود صنـدوق توانستیم تا الان سه واحد تولیدی راه اندازی کنیم.

وی بـا اشـاره بـه واحدهـای تولیـدی کـه توسـط ایـن شـرکت تعاونی راه انـدازی شـده اسـت گفـت: اولیـن واحـد مربـوط بـه بسـته بندی حبوبـات اسـت کـه چـون در ایـن منطقـه کشـت حبوبـات انجـام می شـود سـعی کردیـم صنعـت بسـته بندی را در کنـار ایـن فعالیـت کشاورزی قرار دهیم که خوشبختانه موجب شده است تا اشتغال برای جوانان و اهالی این منطقه ایجاد شود.

فراری ادامه داد: از دیگر واحدهای تولیدی که با مبالغ این شرکت تعاونی راه اندازی شده است یک واحد نانوایی است و دیگری هم واحـد پـرورش زنبورعسـل اسـت کـه از طریـق همیـن سـه مجموعـه توانسـتیم برای اهالی این منطقه اشـتغال زایی کنیم که عوایدش نیز به نفع همین منطقه است.

مسـئول این شـرکت تعاونی خاطرنشـان کرد: عمده ترین مشـکلی که با آن مواجه هستیم کمبود نقدینگی است که ا گر نقدینگی این تعاونی افزایش پیدا کند می توانیم مشاغل دیگری را نیز راه اندازی کنیـم کـه درنتیجـه بـه اشـتغال روسـتا کمـک خواهـد کرد بـه همین دلیل از مسئولان امر توقع داریم که ما را در این زمینه یاری کنند.

فـراری خاطرنشـان کـرد: وقتـی ایـن مجموعـه تعاونـی را راه انـدازی کردیـم اصلا ً بـه سـراغ وام نرفتیـم زیـرا معتقدیـم باید بـه جای ماهی به این اهالی روسـتا ماهیگیری یاد داد تا بتوانند خودشـان درآمد داشـته باشـند و مشـکل بیکاری و معیشـت را خودشـان حل کنند بـه همیـن دلیـل نیـت ما این بود که این تعاونی راه اندازی شـود که نتایجش بهتر از یک صندوق قرض الحسنه است.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.