اقشار بسیج مستضعفین، بسیج سازندگی، سازمان جنگل ها، اقتصادی، سردار زهرایی