خاکزاد، بسیج سازندگی، رئیس جمهور، دکتر رئیسی، سردار زهرایی، جهادگران، جهاد سازندگی