اجلاسیه مجمع عالی جهادگران، سومین اجلاسیه، سردارسلامی، بسیج سازندگی، خوزستان، جهادگران