صنایع تبدیلی، بسیج سازندگی، استان قزوین، سردار زهرایی