چهارشنبه 1400/04/23 - 11:52 حسین قاسمی
صندوق قرض الحسنه توسعه محلی شهرستان اهر؛

کارآفرینی با 20 هزار تومان

صندوق توسعه محلی در سال 98 و با کمک سازمان بسیج سازندگی تشکیل شده است. آقای حیدر شاهی یکی از اهداف اصلی صندوق را پرداخت وام هایی برای جوانان و وام های معیشتی برای افراد کم برخوردار جامعه عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، سـخن از کارآفرینـی و ایجـاد اشـتغالزایی سـبب میشـود عموما ً ذهـن همـه مـا بـه سـوی سـرمایه زیـاد و پس اندازهـای میلیـاردی مـی رود. در ایـن بیـن در شهرسـتان اهـر بـا وجـود اینکـه متاسـفانه حـدود ۳۰ درصـد از جمعیـت ایـن شهرسـتان در مناطـق حاشـیه ای، محـروم و کـم برخـوردار زندگـی می کننـد امـا جوانـان ایـن شهرسـتان بـا ایجـاد صندوقـی بـه نـام توسـعه محلـی توانسـته اند موجـب ایجـاد اشـتغال و کارآفرینـی جوانـان منطقـه خود شوند.

آقـای حیـدر شـاهی یکـی از جوانـان ایـن شهرسـتان بـا دغدغـه ایجـاد اشـتغالزایی در این شهرسـتان توانسـته اسـت صندوق توسعه محلی را تأسیس نماید تا از طریق این صندوق بتواند برای جوانان منطقه خود اشتغال آفرینی کند.

صندوق توسـعه محلی در سـال 98 و با کمک سـازمان بسـیج سـازندگی تشـکیل شـده اسـت. آقـای حیـدر شـاهی یکـی از اهـداف اصلـی صنـدوق را پرداخـت وام هایـی بـرای جوانـان و وام هـای معیشـتی بـرای افـراد کم برخـوردار جامعـه عنـوان کـرد و افـزود: ایجـاد اشـتغال بـا هـدف تحقـق جهش تولید و کمک به بهبود معیشت مردم از اهداف مهم این صندوق است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با اعتماد مردم توانستیم به بسیاری از این اهـداف از پیـش تعیین شـده برسـیم. در ابتـدا از مـردم خواسـتیم ماهانـه 20 هزار تومان در صندوق سپرده گذاری کنند و پس از گذشت شش ماه شروع به پرداخت وام با سود 2 درصد کردیم.

شـاهی افـزود: در حـال حاضـر صنـدوق مـا نزدیـک بـه 100 عضـو دارد و مـا بـا ایـن سـپردههای 20 هـزار تومانـی توانسـتیم وامهـای قابـل توجهـی را بـه مردم پرداخت کنیم هرچند رقم این وام ها زیاد نیست اما توانسته است بخشی از مشکلاتشان را حل کند.

وی افـزود یکـی از اعضـای صنـدوق بـا اسـتفاده از وام هـای پرداخت شـده توانسـته اسـت یـک کارگاه سـاده خیاطـی را ایجـاد کنـد بـه طـوری کـه در حـال حاضـر در ایـن کارگاه ۸ نفـر مشـغول بـکار هسـتند و در کنـار وام هـای داده شـده توانسـته اند کارگاه هـای آموزشـی خیاطـی بـا ارائـه مـدرک فنی برگزار کنند.

وی همچنیـن افـزود: بـا پرداخت این وام ها توانسـته ایم کارگاه قالیبافی ایجـاد کنیـم بـه طـوری کـه امـکان توسـعه ایـن کارگاه نیـز وجـود دارد و بـا کمک مسـئولین و پرداخت وام های بیشـتر می توان کارگاه را توسـعه داد به طوری که حداقل 20 نفر از جوانان روستا مشغول به کار خواهند شد. وی در ادامه افزود: بسیاری از وام های ما به صورت معیشتی و کمک به مردم به شکل های مختلف مانند اجاره بهای مسکن، جهیزیه و درمانی در طـول ایـن دو سـال بـه مـردم پرداخت شـده اسـت. از آنجـا کـه وضعیـت معیشـتی مردم بسـیار ضعیف اسـت ما توانسـتیم امسـال با سـپرده های مردمی و کمک خیرین بسته هایی را در قالب لوازم التحریر و کیف و کفش بـه مـدارس ایـن روسـتا اهـدا کنیم. مـا در کنار پرداخت وام هـا در صندوق توسـعه بـه کارهـای فرهنگـی نیـز پرداختیـم بـه طـور مثـال مـا جوانـان و نوجوانان روسـتا را تشـویق به سـپرده گذاری در صندوق کرده ایم و از این طریـق ارتبـاط خـود را بـا جوانـان و نوجوانـان بیشـتر کردیـم بـه طـوری کـه ا کنون توانسته ایم گروه های سرودی را ایجاد کنیم که جوانان این روستا اوقـات فراغـت خـود را بـه بطالـت نگذارنـد و همچنین با برگزاری جشـن ها و مراسـم ها در مناسـبت های گونا گون سـعی کردیم جوانان را با مفاهیم انقلابی و اسلامی بیشتر آشنا کنیم زیرا با آشنایی با تفکر انقلابی است که می توانیم خود کفایی و اعتماد به خود را در جوانان ایجاد کنیم و به سهم خود سبب گره گشایی اقتصادی بشویم.

آقـای شـاهی از اهـداف پیشـرو بـرای توسـعه منطقه خود گفـت و افزود: ما در ایـن صنـدوق سـعی کرده ایـم تـا بـه اشـتغال جوانان بیشـتر توجه کنیم بـه طـوری کـه در کنـار اعطـای وام، بـا مرا کـز مختلف از جمله سـازمان فنی و حرفـ های مذا کراتـی داشـتیم تـا بتوانیـم بـه جوانـان آموزش هـای فنـی و حرفه ای بدهیم.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.