پنجشنبه 1400/04/10 - 10:40 حسین قاسمی
صندوق قرض الحسنه مسجد جامع پیرانشهر؛

وام مخصوص اشتغال کولبران

هیچ یک از نهادهای دولتی به ما اعتماد نکردند به همین دلیل با بودجه محدودی که داریم در طول این مدت فقط توانستیم 30میلیون تومان وام قرض الحسنه به مبالغ 4 و 5 میلیون تومانی به متقاضیان به صورت قرض الحسنه پرداخت کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، پیرانشـهر یکـی از شـهرهای مرزی استان آذربایجان غربی اسـت. اهالـی ایـن شهرسـتان ً کولبـر هسـتند؛ یعنـی در طـول مـرزی عمدتـا سـال بارهـای سـنگین را بـر روی دوش خـود حمـل میکننـد و از آن سـوی مرز یعنی از سـمت کردسـتان عراق و یا ترکیه به ایران می آورند.

سـال های سـال اسـت کـه مسـئوالن کشـور بـه دنبـال راهکاری هسـتند تـا کمـی از مشـقت زندگـی کولبـران بکاهنـد امـا تا کنون موفق نبوده اند.

به همین دلیل، برخی از اهالی این شهرستان تصمیم گرفتند خودشان به فکر خود باشند به طوری که شهریورماه سال 97 اهالـی مسـجد جامـع پیرانشـهر دور هـم جمـع شـده و صنـدوق قرضالحسـنهای را بـه نـام ایـن مسـجد راه انـدازی کردنـد تـا بتوانند به متقاضیان وام های قرض الحسنه پرداخت کنند. خانم محمدی مسـئول صندوق قرض الحسـنه مسجد جامع پیرانشـهر بـه خبرنـگار مجلـه منهـای نفـت می گویـد: وقتـی در شـهریورماه سـال 97 دور هم جمع شـدیم فقط توانسـتیم با 10 نفـر ایـن صنـدوق را راهاندازی کنیم اما خوشـبختانه امروز که با شما صحبت میکنم به 60 نفر رسیده ایم.

وی ادامـه داد: منابـع مالـی ایـن صنـدوق از اعضـا تأمین شـده است و در طول این مدت به هر دری زدیم تا بتوانیم از نهادهای دولتی کمک بگیریم و متاسفانه به در بسته خوردیم.

محمـدی اظهـار داشـت: هیـچ یـک از نهادهـای دولتـی بـه مـا اعتمـاد نکردنـد بـه همیـن دلیـل بـا بودجه محدودی کـه داریم در طـول ایـن مـدت فقـط توانسـتیم 30 میلیـون تومـان وام قرض الحسـنه بـه مبالـغ 4 و 5 میلیـون تومانـی به متقاضیان به صورت قرض الحسنه پرداخت کنیم.

بـه گفتـه مسـئول صنـدوق قرض الحسـنه مسـجد جامـع پیرانشـهر این وام ها بیشـتر به کولبران و در زمینه اشـتغالزایی یا تعمیر و اجاره مسکن تخصیص مییابد.

محمـدی ادامـه داد: نامه نگاری هـای متعـددی حتی با تهران نیز انجام دادیم که بتوانیم از کمک های دولتی استفاده کنیم ولی متاسفانه هیچ کمکی تا کنون از هیچ نهاد و بخشی به این صندوق صورت نگرفته اسـت. وی خاطرنشـان کرد: بیشـترین مشـاغل ایجاد شـده از ایـن وام هـا مربـوط بـه مشـاغل خانگـی عمدتـا ً کسـانی کـه ایـن وام هـا را بـرای اشـتغال اسـتفاده اسـت و می کننـد فقـط می تواننـد بـرای اهـل خانـه خود شـغل برپا کنند که این شـغل ها نیز کوچک اسـت و نباید انتظار داشـت با 4 یا 5 میلیون تومان کسب و کارها گستردهای راه انداخت.

محمدی ادامه داد: این صندوق با 60 نفر عضو ا گر می توانست منابـع مالـی جدیـدی را بـه دسـت آورد قطعـا ً هـم تعـداد اعضـا بیشتر می شد و هم اینکه ارقام وام های پرداختی افزایش پیدا می کرد. وی ادامه داد: تنها درخواسـت ما این اسـت که به این منطقه مرزی کمک رسانی شود تا بتوان مشابه این صندوق ها بیشـتر راه انـدازی شـود اگـر هـم حامیـان مالـی و خیریـن ورود کننـد حاضریـم صنـدوق را توسـعه داده و میـزان وام هـا را کـه قرض الحسنه است افزایش دهیم.

مسئول صندوق قرض الحسنه پیرانشهر در پایان گفت: وقتی ایـن وام هـا می توانـد اشـتغال ایجـاد کند و کولبـران را از خطراتی کـه تهدیدشـان میکنـد نجـات دهد واقعا ً احسـاس خوبی دارم و تنها تقاضای من این است که بتوانیم حجم وام ها را افزایش دهیم تا بتوانیم کولبران را از این مشـغله سـخت و طاقت فرسـا نجات دهیم.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.