یکشنبه 1401/10/18 - 10:56 حسین قاسمی

مجله منهای نفت شماره هجده-در خدمت کوخ نشینان (ویژه خدمات بسیج سازندگی در حوزه عمرانی و محرومیت زدایی)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ مجله منهای شماره هجده ویژه خدمات بسیج سازندگی در حوزه عمرانی و محرومیت زدایی با عنوان «در خدمت کو خنشینان» منتشر شد.

دسته بندی