گروه‌های جهادی، رزمایش جهادگران فاطمی 2، سیستان و بلوچستان، اردوهای جهادی