جهادگران، قزوین، بسیج، بسيج سازندگی، سردار سلیمانی، سردار زهرایی