بسیج سازندگی تهران بزرگ، سپاه تهران بزرگ، میدان فلسطین،جهادگران