جهادگران کشور، بسیج سازندگی، بسیج، سردار زهرایی، کارگروه های تخصصی