دوشنبه 1400/04/21 - 13:08 حسین قاسمی
صندوق قرض الحسنه حضرت خدیجه در شهرستان میانه

در برابر نزول قد علم کردیم

فعالیتهـای ایـن هیـات در ابتـدا بـا قرائـت زیارت عاشـورا، دعـای کمیل، دعای توسل و برخی کارها و اقدامات فرهنگی آغاز شد. بـرای آشـنایی هـر چـه بیشـتر فعالیتهـای هیـات حضـرت زینـب س شهرستان میانه و صندوق قرضالحسنه حضرت خدیجه س با خانم معصومه صفیخانی همکالم شده ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، ۱۱ سـال پیش در سـال 1389 روزی که خانمها دسـت به دسـت هم داده و تصمیـم گرفتنـد هیـات حضـرت زینـب س را در شهرسـتان میانـه بـه مدیریت خانم معصومه صفیخانی راهاندازی کنند فکر نمیکردند این هیـات روزی بـه جایـی میرسـد کـه آوازه خوشنامـی و اقدامـات مثبـت و شایسـته آن بـرای تعـدادی دیگـری از هیـات هـا الگـو شـده و کار بـه جایـی برسد که با تشکیل صندوق قرضالحسنه جلوی نزول و ربا بایستند. حاال بیشتر از ۱۱ سال از تشکیل هیات بانوان حضرت زینب س میگذرد و فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته است.

فعالیتهـای ایـن هیـات در ابتـدا بـا قرائـت زیارت عاشـورا، دعـای کمیل، دعای توسل و برخی کارها و اقدامات فرهنگی آغاز شد. بـرای آشـنایی هـر چـه بیشـتر فعالیتهـای هیـات حضـرت زینـب س شهرستان میانه و صندوق قرضالحسنه حضرت خدیجه س با خانم معصومه صفیخانی همکالم شده ایم.

خانم صفیخانی صحبتهایش را از چگونگی شکلگیری فعالیتهای هیات حضرت زینب س آغاز کرد و گفت: اقدامات صورتگرفته در این هیات مربوط به مراسمهای مذهبی مانند برگزاری جلسات قرائت قرآن و دعاخوانی بود. پذیرایی مراسم مانند چای، خرما و حلوا را خودم آماده میکردم. بعد از مدتی تعدادی از خانمها به عنوان نذر و احسان مقداری مواد غذایی و پول به این هیات اهدا کردند. هر هفته این جلسات برگزار میشـد و کـم کـم نـذورات مردمـی بـه ایـن هیـات افزایـش پیدا کـرد. بعد از اتمـام مراسـم متوجـه شـدم از نـذورات مردمـی پـول و مـواد غذایـی اضافه میمانـد بنابرایـن تصمیـم گرفتیـم یک صندوق قرضالحسـنهای به نام حضرت خدیجه س باز کرده و نذورات مردمی را در آنجا نگهداری کنیم و ا گر فرد نیازمندی بود به او نیز کمک کنیم.

پرداخت بدهی خانم سرپرست خانوار

وی بـا اشـاره بـه اولیـن مـورد کمـک صنـدوق قرضالحسـنه گفـت: سـال ۹۱ بـود یکـی از روزهـا بـا صحنـهای مواجـه شـدم کـه مـرا بـه شـدت ناراحـت کـرد. طلبـکاری بـه در خانـه یـک خانـم آمـده و بـا جـار و جنجـال و آبروریزی از او طلبـش را درخواسـت میکـرد. ایـن صحنـه مـرا تحـت تأثیـر قـرار داد و با خـود گفتـم وقتـی در صنـدوق قرض الحسـنه هیـات ۴۰۰ هـزار تومـان پول موجـود اسـت بایـد آبـروی مؤمـن را حفظ کنیم. فورا مبلـغ ۴۰۰ هزار تومان را بـه آن خانـم بـه عنـوان وام تحویـل دادیـم تـا مشـکلش حـل شـود. بـرای بازپرداخـت وام او هـر مـاه ۵۰ هـزار تومـان بـه صنـدوق پرداخـت میکـرد و زمانـی کـه آخریـن قسـطش را پرداخـت کـرد ۲۰ هـزار تومان نیـز به صندوق کمـک کـرد و ایـن موضـوع عـزم و اراده مـا را بـرای ایجـاد و افتتـاح صنـدوق قرضالحسنه مصممتر کرد.

سفیر مهربانی صندوق

مسئول صندوق قرضالحسنه حضرت خدیجه س شهرستان میانه با بیان بازخورد رفع مشکل آن خانم افزود: این خانم که به دست صندوق قرضالحسنه مشکلش حل شده بود به سفیر مهربانی صندوق تبدیل شد، در هر کجا حضور داشت اعالم میکرد صندوق قرضالحسنه هیات بانـوان حضـرت زینـب س کمـک بزرگـی بـه مـن کـرد بـه طـوری کـه گـره زندگـیام بـاز شـد. تبلیغـات او باعـث شـد گرایـش و اقبـال عمومـی بـه ایـن صندوق قرضالحسنه بیشتر و بیشتر شد و افراد زیادی عضو شدند. وی افـزود: در سـالروز وفـات حضـرت خدیجـه ایـن صنـدوق را بـه نـام آن بانـوی پرافتخـار اسلام بـه صورت رسـمی نامگذاری و افتتـاح کردیم زمان افتتاح، این صندوق ۳۰ میلیون تومان سـرمایه داشـت که دسـت مردم بود یعنی به عنوان وام به مردم داده شده بود.

هزینه درمان سرطان

خانم صفیخانی یکی از وامهای اعطاشده را وام درمان ذکر کرد و گفت: وامهای صندوق با عناوین مختلف به مردم وا گذار میشود. یکی از آنها وام درمان است. متاسفانه خانمی که به بیماری سرطان مبتال شده بود برای هزینه دارو و درمان خود هشت میلیون تومان پول نزول گرفته بود این پول با سود نزول آن ۱۶ میلیون تومان شده بود، این خانم درنهایت درماندگـی و ناراحتـی بـه مـا مراجعـه کـرد ولـی آن ایـام در صنـدوق پولـی نداشـتیم کـه همـان لحظـه بـه او وام بدهیـم چون اعتبار صندوق دسـت مـردم بـود. اولیـن روزهـای مـاه مبـارک رمضـان بـود در جلسـه قرآنـی اعالم کردم یک خانم بیمار مبتال به سـرطان به کمک شـما مؤمنین نیاز دارد، به هر فردی که میشـناختم پیام ارسـال کردم، در جلسـات قرانی هیات شفاهی اعالم کردم و درنهایت تا پایان ماه رمضان هشت میلیون تومان برای آن خانم جمعآوری شد. قبل از اینکه اصل پول را به او پرداخت کنم بـه پیـش فـردی رفتـم کـه پول نزول میداد، به او گفتم من حتی یک ریال بابـت سـود نـزول تـو پرداخـت نمیکنـم ولـی اصـل پول که هشـت میلیون تومـان اسـت را یکجـا پرداخـت میکنـم. شـکر خـدا آن فـرد نیـز بـدون هیچ دعوا و شلوغکاری قبول کرد و ما اصل پول را پرداخت کردیم و این خانم بیمار به قدری خوشحال بود که زبان از وصف خوشحالی او عاجز است. راستش را بخواهید آن شب به حضرت رقیه س دردانه امام حسین ع توسل کرده بودم که کارمان به خیر و خوبی حل شود. آن خانم بیمار هم متعهد شد ماهانه ۵۰۰ هزار تومان وام خود را به صندوق بازپرداخت کند و شکر خدا او نیز وام خود را تسویه کرده است.

آبروداری

مسـئول صنـدوق قرضالحسـنه حضـرت خدیجـه )س( میانـه بـا ذکـر مثـال دیگـری از کمـک صنـدوق اظهـار داشـت: برکتهـای ایـن صنـدوق ً تمامشـدنی نیسـت. مـورد دیگـر خانمـی بـود کـه قرضالحسـنه واقعـا ۲۰ میلیـون تومـان پـول امانتـی قرعهکشـی فـرد دیگـری در کیفـش بـود ولـی متاسـفانه کیـف وی از داخـل ماشـین بـه سـرقت رفـت و او بایـد مبلـغ ۲۰ میلیـون تومـان پـول قرعهکشـی را فراهـم کـرده و بـه صاحـب اصلـی میپرداخت. این فرد که یک خانم آبرودار و سرشناس در شهرستان بود موفـق شـده بـود ۱۰ میلیـون تومـان از پـول را با قـرض کردن فراهم کند ولی بـرای ۱۰ میلیـون بعـدی مجبـور شـده بود پول نزول بگیـرد و هر ماه نیز ۷۰۰ هزار تومان بابت سود نزول پرداخت کند. این خانم نیز که نمیتوانست مشـکل پیشآمـده را بـا افـراد دیگـر مطـرح کند به صندوق قرضالحسـنه هیـات مراجعـه کـرد، از آن جایـی کـه ایـن خانـم آبـرودار را میشـناختم بـا صنـدوقدار هیـات صورتجلسـه کـرده و مبلـغ ۱۰ میلیـون تومـان بـه او پرداخت شد تا اصل پول را به آن فرد پرداخت کند چرا که ما بابت نزول و سود آن هیچ مبلغی پرداخت نمیکنیم. وی با اشاره تعداد اعضای صندوق قرضالحسنه حضرت خدیجه س اظهـار داشـت: ایـن صنـدوق در ابتـدا بـا عضویت ۲۰۰ نفر آغاز شـد، مثال ا گر یـک خانـواده چهـار نفـر بودنـد همه آنها عضو شـدند. البته تعـداد اعضای صنـدوق گاهـی وقتهـا ریـزش داشـت که با عضوگیری نفـرات جدید این ریزشهـا جایگزیـن شـدهاند و هما کنـون بـا ۲۰۰ نفـر فعالیـت میکنـد کـه ً دو و نیم هـر کـدام از اعضـا ماهانـه حداقـل ۱۰ هـزار تومـان کـه هـر ماه تقریبـا میلیون تومان میشود به حساب صندوق در بانک مهر ایران پرداخت میکننـد. وی افـزود: فعالیـت صنـدوق بـه ایـن شـکل اسـت کـه اعضـای صندوق تا ۶ ماه اول نمیتوانند درخواست وام داشته باشند بعد از این مدت وامهای درخواستی آنان با عناوین وام معیشت، درمان، اشتغال و کارآفرینـی یـا آزاد کـردن زندانـی، وام تعمیـر منـزل یـا خریـد جنـس بـرای مغازه پرداخت میشـود. تا کنون به ۸۰ نفر وام از دو میلیون تا ۱۰ میلیون پرداخت شده است.

پرداخت دیه زندانیان

صفیخانی با ذکر مثالهایی در این زمینه اظهار داشت: فردی به خاطر درگیری و دیهای که برایش نوشـته بودند در زندان بود و خانواده شـا کی نیـز بـه هیـچ وجـه رضایـت نمـیداد مگـر اینکـه دیـهاش پرداخـت شـود. بـا اعتبارات صندوق دیه دو میلیون تومانی این فرد پرداخت و او آزاد شـد. در یک مورد دیگر نیز فردی در اثر خرید و فروش جنس برای مغازهاش ۲۰ میلیون تومان مقروض شده و چون نتوانسته بود پرداخت کند در زندان بـود. از سـوی دادگاه اعلام شـده بـود ا گـر ایـن فـرد در زنـدان بمانـد چگونـه میتواند کار کرده و قرض خود را بدهد؛ بنابراین ا گر این فرد پنج میلیون تومان به حساب زندان واریز کند میتواند با ضمانت آزاد شده و در مغازه خـود کار کـرده و بقیـه قـرض خـود را بپـردازد. آن ایـام مـا در هیات خودمان قسـط ماهانـه قرعهکشـی کـرده بودیـم و ایـن قسـط بـه مبلـغ پنـج میلیون تومان به من رسیده بود، از سهم خودم گذشتم و این مبلغ را به او دادم تا این پدر ۵۰ ساله آزاد شده و بتواند سر خانه و زندگی خود بوده و در ادامه قرض خود را نیز بپردازد.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.