کردستان، سردار سلیمانی، بسیج سازندگی، محرومیت زدایی، کمک مومنانه