به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ مجله منهای شماره هجده ویژه خدمات بسیج سازندگی در حوزه عمرانی و محرومیت زدایی با عنوان «در خدمت کو خنشینان» منتشر شد.
تولید شده در واحد طراحی گرافیک مدیریت روابط عمومی سازمان بسیج سازندگی کشور.