یکشنبه 1399/12/03 - 09:47 hoseinghasemi

بازدید از شهر زلزله زده «سی سخت» توسط رئیس سازمان بسیج مستضعفین به همراه رئیس سازمان بسیج سازندگی