دوشنبه 1399/11/20 - 13:36 hoseinghasemi

آیین اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور سردار زهرایی در شهرستان تاکستان