چهارشنبه 1399/09/05 - 14:14 sazandegi69

تیزر برنامه های افتتاحیه سازمان بسیج سازندگی کشور در هفته مبارک بسیج 1399

این تیزر که تولید شده در معاونت فرهنگی و رسانه سازمان بسیج سازندگی می باشد گزارش آمار افتتاحات در عرصه های مختلف محرومیت زدایی و اشتغالزایی می باشد.