بسیج سازندگی، تولید و اشتغال، کار آفرینی

شیره خرما طلایی تر از نفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، شـهر شـادگان در جنوب اسـتان خوزسـتان واقع شـده اسـت. این شهرستان از شـمال به شهرسـتان اهواز، از شـرق به شهرسـتان بندر ماهشـهر، از غرب به شهرستان خرمشهر و از جنوب به شهرستان آبادان محدود م یشود. ایـن شهرسـتان نفت خیـز کشـور غیـر از نفت، طلای سـیاه دیگـری نیز…