گروه جهادی، بسیج سازندگی، شهدای جهادی

به خاطر پایمال شدن حق کارگر استعفا داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، بعد از جنگ بـرای انجام کارهای جهادی در مناطق محروم بودم. با گروه های جهاد سـازندگی بـرای رفع محرومیت در گوهر دشـت سـاکن بودیم. یادم هسـت قرار بود مسجدی بسـازیم. با تلاش هایی یک طبقه از این مسـجد آماده شد و امین و دوسـتانش گاهی در آن جا دور هم جمع می شـدند. …