بسیج سازندگی، صندوق های قرض الحسنه

یک همدلی خواهرانه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، این روزها با وجود اوضاع اقتصادی نابسامانی که حاکم است و دخل وخرج ها با هم نمی خواند راه اندازی یک شغل و گذران یک زندگی اندکی مشکل شده اسـت؛ اما در روسـتای ظفرآباد شـیراز اسـتان فارس دو خواهر و یک دوست دسـت بـه دسـت هم دادنـد تا با راه انـدازی صندوق «گل نرجس…