سبک زندگی جهادی، گروه جهادی، بسیج سازندگی

جهادگری که دغدغه اش سبک زندگی جامعه بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: برخــی افــراد خودشــان را جهادگــر و بســیجی نمی دانند اما همیشــه همــراه گروه های جهادی هســتند و در پروژه های مختلف مانند یک جهادگر عمل می کنند. سال هاســت بخشی از فعالیت گروه های جهادی، ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی است. در این راستا با یک کارآفرین موفق که…