شناسه خبر :۴۵۲

احداث حسينيه شهداي عشاير سمنان در اردوي جهادي كاركنان بسيج عشاير و معاونت اجرايي بسيج

به گزارش باشگاه خبرنگاران جهادي؛ اردوي جهادي كاركنان بسيج عشايري كشور و معاونت اجرايي سازمان بسيج مستضعفين در منطقه عشايري شهرستان مهديشهر استان سمنان برگزار شد.

سعيدي جانشين بسيج عشايري با اشاره به اينكه اين اردوي جهادي به منظور احداث حسينيه شهداي عشاير در منطقه جاش لوبار شهرستان مهديشهر انجام گرفت، افزود: ايجاد مكاني متمركز براي مناسبتهاي مذهبي و فرهنگي و حمايت معنوي از اين جامعه خدوم و زحمتكش از اهداف احداث اين حسينيه است.

    تازه ها