شناسه خبر :۴۳۹

حضور همه كارمندان سازمان بسيج هنرمندان در اردوي جهادي

چندي پيش رئيس سازمان بسيج سازندگي از برنامه ريزي براي حضور كليه كاركنان سازمان بسيج مستضعفين در اردوهاي جهادي يك هفته اي، تا پايان مهر ماه خبرداد. سردار نعمان غلامي، خاطرنشان كرد كه اين اردوها در پاسخ به درخواست هاي گسترده كاركنان سازمان بسيج مستضعفين كشور براي حضور در اردوي جهادي برگزار مي شود و هيچ اجباري براي حضور وجود ندارد، با اين وجود پيش بيني مي شود اغلب كاركنان اين سازمان بزرگ در اين اردوها حضور خواهند يافت.

    تازه ها