شناسه خبر :۴۳۰

مزيت هاي توليد چوب جامد در قالب تعاوني؛ از معافيت مالياتي تا دريافت آسان تر تسهيلات

تشكيل تعاوني براي فعاليت دست جمعي در حوزه اقتصاد، گزينه اي است كه مزايايي متعدد را به همراه دارد. مزاياي تعاوني را مي توان به دو دسته ذاتي و قانوني تقسيم كرد. افزايش خلاقيت از طريق كار گروهي، ارضاي شغلي اعضاي تعاوني ها (كار متعلق به اعضاست) و افزايش سرعت پيشرفت در كار (بر اثر تقسيم بندي وظايف) از جمله مزاياي ذاتي تعاوني است.

    تازه ها