شناسه خبر :۴۲۶

ماجراي دو جوان شهرستاني كه نمي خواستند زير دست بمانند / تويسركان به همين سادگي قطب توليد مبل و منبت شد

صنعت مبلمان در سراسر جهان به عنوان يكي از سودده ترين صنايع كوچك و زودبازده شناخته مي شود. ارزش توليدات جهاني اين صنعت در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۳۷ ميليارد دلار و ارزش تجارت بين المللي آن ۱۴۷ميليارد دلار بوده است. سهم آسيا از اين بازار جهاني ۳۰ درصد است كه ۲۰ درصد از اين ميزان متعلق به كشور چين است و تنها ۲ درصد از سهم بازار، متعلق به كشورمان است

 

    تازه ها