شناسه خبر :۴۱۹

رهايي از بدهي با احياء درختان مرده و ابداع "معرق - منبت فانتزي"

توسعه مشاغل خانگي از جمله سياست هاي موفق براي رفع بيكاري در كشورهاي گوناگون است. مشاغل خانگي در افزايش توليد ملي و اشتغالزايي حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز نقش عمده اي ايفا كرده اند. محصولات توليد شده در عرصه هاي مشاغل خانگي به دليل حذف بخش عمده اي از هزينه هاي توليد نظير هزينه انرژي و مكان، قيمت تمام شده پايين تري دارند و به همين دليل از بازار خوبي بهره مند مي شوند. در عين حال مشاغل خانگي تا حدود زيادي متكي به خلاقيت هاي صاحبان اين مشاغل هستند، هرچه هنر، ابتكار و خلاقيت بيشتري به كار گرفته شود، موفقيت بيشتري حاصل مي شود.

    تازه ها