شناسه خبر :۴۱۸

از اداره كارگاه خياطي تا تاسيس دهكده اقتصاد مقاومتي

دامداري و دامپروري از جمله عرصه هايي است كه از يك سو با سلامت مردم ارتباطي تنگاتنگ دارد و از سوي ديگر به دليل سهم ويژه محصولات دامي در سبد غذايي خانوار، بستر مناسبي براي كارآفريني است.

    تازه ها