دوشنبه 1400/08/17 - 10:03
حسین قاسمی-منهای نفت 16
hoseinghasemi
صندوق قرض الحسنه روستای خواجه جمالی استان فارس

حل مشکل اشتغال روستا

وام ها طبق مصوبات و آیین نامه صندوق به اینگونه است که متقاضیان برای کارهای تولیدی و دامداری می توانند ۶ برابر موجودی که در صندوق قرار داده اند ماهانه وام دریافت کنند که تمامی این وام ها نیز به صورت قرض الحسنه داده می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، روسـتای خواجـه جمالـی شهرسـتان بختـگان اسـتان فـارس تنهـا یـک صنـدوق قرض الحسـنه دارد که با نام همین روستان نیز شهرت یافته است. محمد کریـم زارعـی مسـئول ایـن صنـدوق قرض الحسـنه بـه خبرنـگار مجلـه منهـای نفـت گفـت: ایـن صنـدوق قرض الحسـنه در تاریـخ ۲۹ اسـفندماه سـال ۹۶ در این روسـتا تأسـیس شـده اسـت.

این صندوق قرض الحسنه درواقع 15 سال است که تأسیس شده است اما کارایی نداشـت بـه همیـن دلیـل در سـال 96 اعضـای هیئـت مدیـره تصمیـم گرفتند تا این صندوق را در روسـتای خواجه جمالی دوباره احیا کنند تـا اهالـی روسـتا بتواننـد از نعمـت ایـن صنـدوق قرض الحسـنه دوبـاره بهره منـد شـوند.

زارعـی ادامـه داد: جـدای از هدف اصلی تأسـیس این صنـدوق کـه اعطـای وام قرضالحسـنه اسـت از وقتـی ایـن صنـدوق قرض الحسـنه تشـکیل شـد مـردم روسـتا بیشـتر از حـال و روز هـم خبـر می گیرنـد کـه ایـن یکـی از بـرکات مهـم ایـن صنـدوق اسـت. هـر از گاهـی اهالی منطقه و روستا دور هم جمع می شوند و مشکلات خود را مطرح می کننـد و اگـر جـدای از فعالیـت صندوق کمکی از دسـت دیگران برآید برایش انجام می دهند و گره گشایی می کنند.

مسئول صندوق قرض الحسنه خواجه جمالی می گوید: هدف اصلی تشـکیل ایـن صنـدوق اعطـای وام هایـی بـه منظـور اشـتغالزایی بوده است.

وی درباره نحوه وام هایی که از سوی این صندوق به اهالی اعطا می شـود گفت: وام ها طبق مصوبات و آیین نامه صندوق به اینگونه است که متقاضیان برای کارهای تولیدی و دامداری می توانند ۶ برابر موجـودی کـه در صنـدوق قـرار داده انـد ماهانـه وام دریافـت کننـد کـه تمامی این وام ها نیز به صورت قرض الحسنه داده می شود.

زارعـی ادامـه داد: ایـن صنـدوق در حـال حاضـر ۱۲۰۰ نفر عضو دارد که در اصل چون اهالی روستا خانواده هستند اعضا نیز به صورت خانوادگی گروه بندی شـده اند به طوری که به صورت ۵۷ گروه خانوادگی در این صنـدوق عضویـت دارنـد کـه هـر گروهـی یـک سـرگروه دارد کـه بـا هیئـت مدیره صندوق مرتبط است.

مسئول این صندوق قرض الحسنه تصریح کرد: تا کنون به ۸۰۰ نفر وام دادیم و همانطور که پیشتر گفتیم این وام ها فقط برای اشتغالزایی و یا توسـعه مشـاغل بوده اسـت به عنوان مثال فردی گوسـفند داشـته آن را بیشتر کرده یا مرغداری داشته آن را توسعه داده یا خیاطی داشته آن را توسعه داده است.

وی بـا اشـاره بـه نحـوه بازپرداخـت وام هـا گفـت: بازپرداخـت وام هـا بـه ایـن صـورت اسـت کـه دو درصـد کارمـزد بـه ازای هـر وام گرفتـه می شـود و همچنیـن متقاضیـان بایـد وام هـای خـود را بیـن ۱۵ مـاه تـا ۱۰۰ مـاه بازگرداننـد و ایـن سـرگروه اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی وام گیرنـده و نحـوه فعالیتـش تصمیـم بگیـرد کـه وام را در چـه بازه زمانی پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه به دنبال افزایش موجودی صندوق قرض الحسـنه اسـت گفـت: در وهلـه نخسـت سـعی داریـم اعضـای صنـدوق را افزایـش دهیـم بـه طـوری کـه این روسـتا 4 هزار نفر جمعیت دارد ولی فقط 1200 نفر در این صندوق عضویت دارند ولی همین تعداد نیز به مرور زمان افزایش یافت در ابتدای تشکیل صندوق فقط 120نفر عضویـت داشـت.

بنابرایـن در یـک برنامه ریـزی مـدون تصمیـم داریـم در کوتاهتریـن زمـان ممکـن اعضـای صندوق را افزایش دهیم و از طرف دیگـر مکاتباتـی بـا برخـی از نهادهـای دولتـی انجـام دادیم تـا موجودی این صندوق قرض الحسـنه را افزایش دهیم تا بتوانیم حجم وام های خود را بالا بریم که به نظر میرسد با استقبالی که از سوی اهالی صورت گرفته این مهم محقق شود.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.