یکشنبه 1400/03/30 - 09:16
یکشنبه 1400/03/30 - 09:16 hoseinghasemi

کشت بادام زمینی در آستانه اشرفیه

تقوایی تصریح کرد: کشـت بادام زمینی همه سـاله در اوایل اردیبهشـت ماه در ۲ هـزار و 800 هکتـار از زمین هـای این شهرسـتان آغاز و محصـول آن نیز در اواخر شـهریور ماه برداشـت می شـود که از هر هکتار چیزی حدود 1500 تا 1800 کیلو میتوان بادام زمینی برداشت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، آستانه اشرفیه در 35 کیلومتری شهر رشت واقع است خاک حاصل خیز و موقعیت جغرافیایی این منطقه موجب شده است کار کشاورزی در آنجا رونق داشته باشد به طوری که امروزه دو محصول مهم در این منطقه کشـت میشـود که یکی برنج و دیگری بادام زمینی است.

آستانه اشرفیه شهری است که نامش به بادام زمینی گره خورده است، حتی حالا که اسـتان اردبیل توانسـته اسـتان اول تولید کننده بادام زمینی کشـور باشد؛ این آسـتانه اشـرفیه اسـت که در بحث فراوری و فروش بادام زمینی در بازار حرف اول را میزند.

سـطح زیـر کشـت بـادام زمینـی در ایران حـدود ۳ هـزار و ۵۰۰ هکتار بـوده و در اسـتان های گیلان، گلسـتان و برخی از استان های دیگر به صورت پراکنده کشت می شـود. اما شـهر آستانه اشرفیه اسـت که در استان گیلان به کشت بادام زمینی شهرت پیدا کرده است.

تقوایی نماینده سازمان بسیج سازندگی در این منطقه است، او به خبرنگار مجله منهای نفت گفت: شهرستان آستانه اشرفیه منطقه ای در شرق استان گیلان و در مجاورت رودخانه سفید رود است که رسوبات حاصل از این رودخانه موجب شده تـا ایـن شهرسـتان از وجود خاکی آبرفتی، سـبک اما غنی، بـا کیفیت و حاصل خیز برخوردار شود.

وی ادامـه داد: وجـود چنیـن خـاک مسـتعد و مرغوبی که در دیگـر نقاط گیلان و کشـور نمی توان نظیرش را یافت موجب شـده اسـت تا اهالی آستانه این منطقه را بـه کانـون اصلی کشـت و تولیـد بادام زمینی تبدیل کنند بـه طوری که هم اکنون ایـن منطقـه حـدود ۸۰ درصد بادام زمینی مورد نیاز کشـور را تولید و به بازارهای مصرف عرضه می کند.

تقوایی تصریح کرد: کشـت بادام زمینی همه سـاله در اوایل اردیبهشـت ماه در ۲ هـزار و 800 هکتـار از زمین هـای این شهرسـتان آغاز و محصـول آن نیز در اواخر شـهریورماه برداشـت می شـود که از هر هکتار چیزی حدود 1500 تا 1800 کیلو میتوان بادام زمینی برداشت کرد.

اشتغالزایی برای 5 هزار نفر

بـه گفتـه تقوایـی همه عوامـل فوق الذکر به علاوه مرغوبیت بادام زمینی آسـتانه اشـرفیه بـه عنـوان یکـی از تولیـدات مهـم منطقه موجب شـده تا ایـن محصول همواره به عنوان یکی از سـوغات های مهم این شهرسـتان مورد توجه مسـافران و گردشـگران قرار گیرد. همچنین وجود چنین ظرفیتی باعث شـده حدود 5000 نفر از مردم گیلان از کشت و زرع بادام زمینی بهره اقتصادی برند.

وی همچنین به کارگاه های فراوری بادام زمینی در این منطقه اشاره کرده و اضافه می کند: در ایران از زمان انقلاب تا اکنون کارگاه های فراوری بادام زمینی در این منطقه دایر بوده اند و قدمت دارند.

تقوایـی افـزود: پـس از تخصیص 600-700 میلیون تومان وام در سـال 1394 به متقاضیان حدود 200-300 کارگاه متمرکز تاسـیس شـده که 1000 نفر نیز در این کارگاه ها مشغول به کارند. بـه گفته این فعال بسـیجی، سـود آوری این صنعت بسـیار بالا بـوده به طوری که بادام زمینی برداشت شده در آستانه اشرفیه در مهرماه همان سال تمام شده و از آن پس بادام زمین یهای تولید شـده در شـهرهای اطراف توسـط تولید کنندگان آستانه اشرفیه خرید و فراوری شده و به فروش می رسند.

تقوایـی می گویـد: ظرفیـت صـادرات بادام زمینی بسـیار بالا اسـت چراکـه بادام زمینی های تولید شـده در کشـورهای دیگری همچون ترکیه و چین از نظر طعم و کیفیت اصلا قابل مقایسـه با بادام زمینی تولید شـده در آستانه اشرفیه نیستند. به علاوه به دلیل نزدیکی آستانه اشرفیه به منطقه آزاد انزلی، صادرات این محصول روند پیچیده ای نخواهد داشت و تنها نیازمند همت مسئولین و منع واردات بادام زمینی از کشوری همچون چین است.

میری یکی از افراد موفق فعال در این صنعت است که کار فراوری بادام زمینی در آستانه اشرفیه را انجام می دهد. او به خبرنگار منهای نفت می گوید 41 سال سن دارد و 10 سال است که وارد این صنعت شده است.

بـه گفتـه ایـن فعال صنعت فراوری بادام زمینی هماکنون در کارگاه 300 متری او 10 کارگر مشغول به کارند به طوری که در این کارگاه از مزهدار کردن بادام زمینی تا کره گیری انجام می شـود. فصل برداشـت بادام زمینی در برج 6 و یا اواخر برج 7 اسـت و تمام درآمد این محصول تا یک ماه پس از برداشـت محقق می شـود. بازار تهران و قم اسـت که اگر مسـئولان منطقه همت کنند مقصد این محصول عمدتا می توان بازار صادراتی خوبی برای این محصولات فراهم کرد.

میری میگوید: بخش عمده ای از محصول برداشـتی را خشـک می کنند سـپس پوست کنده و تمیز میکنند و به عنوان آجیل در سطح بازار عرضه میشود و بخش کمتری از آن را به کره بادام زمینی تبدیل میکنند، کره بادام زمینی در بازار ایران جایگاه خود را پیدا نکرده و نیاز به برند سازی دارد.

ظرفیت مغفول اشتغالزایی

ایـن تولیدکننـده تاکنون از هیچ گونه وامی اسـتفاده نکرده اسـت و میگوید: اگر مسئولان نهادهای مختلف پای کار بیایند و همت کنند میتوان کار فراوری بادام زمینی را رونق بخشید به طوری که با خرید هر دستگاه خشک کن بادام زمینی به مبلغ 300 میلیون تومان میتوان حداقل 15 نفر را مشغول به کار کرد.

وی تصریـح کـرد: متاسـفانه امروزه بـادام زمینی چینی نیز در کشـور وجود دارد در صورتـی کـه ایـران می توانـد به راحتی نه تنها نیاز بازار خـود را تامین کند بلکه محصول با کیفیت را نیز صادر کند.

صابر همیشـگی از دیگر فعالان این صنعت نیز می گوید مهمترین معضل صنعت بادام زمینی در آسـتانه اشـرفیه موضوع برند و نام و نشـان تجاری است که اگر این موضـوع حـل شـود می توان کشـت بادام زمینـی را به صورت صنعتـی انجام داد و کارخانه های بزرگ راه اندازی کرد تا محصولات نه تنها در داخل ایران بلکه با یک برند و نشان تجاری به کشورهای منطقه از جمله روسیه صادر شود.

وی اظهـار کـرد: وقتی پتانسـیل خوبی در این حوزه وجود دارد مشـخص نیسـت چرا مسئولان دولتی کمتر به این موضوع اهمیت می دهند و می خواهند حتما از اجناس خارجی استفاده کنند که این رویه باید اصلاح شود.