یکشنبه 1399/12/03 - 10:07 hoseinghasemi

صندوق قرض الحسنه زنانه

از چند سـال پیش بسـیج سـازندگی اقدام به کار حسـنه ای کرده تا افرادی کـه وام بـا مبلـغ کم می خواهند بتوانند به راحتی آن را تهیه کنند. به همین منظور بسـیج سازندگی پیشنهاد تأسیس صندوق های قرض الحسنه را در مناطق مختلف داده که با اسـتقبال زیادی همراه شـده اسـت. این شـروع ماجراسـت و اغلب صندوق ها توسـط آقایانی اداره می شـوند که اعضای آن را همه اقشار تشکیل می دهند اما گزارشی که پیش رو می خوانید در مورد فعالیت صندوقی است که توسط یک خانم اداره می شود و اعضای اصلی آن را هم بانوان تشکیل می دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، از چند سـال پیش بسـیج سـازندگی اقدام به کار حسـنه ای کرده تا افرادی کـه وام بـا مبلـغ کم می خواهند بتوانند به راحتی آن را تهیه کنند. به همین منظور بسـیج سازندگی پیشنهاد تأسیس صندوق های قرض الحسنه را در مناطق مختلف داده که با اسـتقبال زیادی همراه شـده اسـت. این شـروع ماجراسـت و اغلب صندوق ها توسـط آقایانی اداره می شـوند که اعضای آن را همه اقشار تشکیل می دهند اما گزارشی که پیش رو می خوانید در مورد فعالیت صندوقی است که توسط یک خانم اداره می شود و اعضای اصلی آن را هم بانوان تشکیل می دهند.

دو سـال پیـش در بخـش ری تهـران یـک خانم 57 سـاله با حمایت بسـیج سـازندگی توانسـت صندوقی به نام صندوق قرض الحسنه رهروان حضرت زینب (س) برای رفع مشـکل بانوان نیازمند راه اندازی کند. منیره سـادات رضوی که ساکن منطقه ری خیابان ابن بابویه است سال 97 با پس اندازهای اندک مردم شروع به کار صندوق را کلید زد. وی در گفت و گو با منهای نفت به چگونگی فعالیت این صندوق اشاره می کند و می گوید: برای حل مشکل خصوصا ً بانوان سرپرسـت خانوار صندوقی تأسـیس کردیم که برای بانوان دریافت تسهیلات در مسیر پرپیچ و خم بانک قرار نگیرد و مجبور به پرداخت بهره های بالا و درگیر ضامن نشوند. در ابتدای فعالیت تصور نمی کردیم که بتوانیـم تـا ایـن حد برای بانوان تأثیرگذار باشـیم اما بـا پس اندازهای اندک خانوارها که به اقتصاد خانواده آسـیبی نمی زند کار صندوق قرض الحسـنه رهروان حضرت زینب (س) کلید خورد.

افزایش سرمایه 10 برابری طی دو سال

وی می افزایـد: در ابتـدای فعالیـت صنـدوق از سـرمایه 400 هـزار تومانی برخوردار بود که اکنون این رقم به بیش از 40 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که افرادی که تسهیلات دریافت کردند و اقدام آنها منجر به اشـتغال زایی شـده کالا یا خدمات خود را به سایر اعضای صندوق معرفی می کنند تا پیدا کردن مشـتری برایش سـهل شـود. اکنون بانوانی هسـتند کـه بـا دریافـت تسـهیلات در خانه رب، ترشـی و سـبزی خشـک را عرضه می کنند. از سـوی دیگر برای تولید دسـت بندهای زینتی هم اقداماتی انجام شـد که ویروس کرونا نگذاشـت این کارگاه تکمیل و به تولید انبوه برسد اما زیرساخت آن آماده است. رضوی به شرایط دریافت تسهیلات اشاره می کند و می گوید: در آن زمان هر کسـی که قصد دریافت تسـهیلات از صندوق را داشـت بـا یـک مبلغ جزئی بـه عضویت صنـدوق در می آمد و بعـد از مدتی تسهیلات خود را دریافت می کرد.

وی می افزاید: با افزایش تعداد اعضا رویه منظم تر شـد و هر کس باید شـش ماه مبلغ خود را پس انداز می کرد و صندوق دو تا سه برابر مبلغ به متقاضی تسـهیلات تحویل می داد. همچنین با پیشـنهاد اعضا مبلغ پس اندازی که نزد صندوق گذاشته می شد افزایش یافت تا توان تسهیلات دهی بالا برود و این موضوع باعث شد تاکنون 40 میلیون تومان وام قرض الحسنه در مبالغ مختلف پرداخت شده است.

رضوی با بیان اینکه قبلا ارقام پس انداز کم بود اما با کاهش ارزش پول ملی اکنون افزایش یافته تصریح می کند: در ابتدای فعالیت صندوق تعداد اعضا انگشتشمار بودند اما پس از دو سال فعالیت به 97 عضو رسیده است. البته قبلا ارقام پس انداز بین 10 تا 50 هزار تومان بود اما اکنون این رقم به 300 تا 500 هزار تومان افزایش یافته است.

8 مورد اشتغالزایی

مدیـر صنـدوق قرض الحسـنه افـزود: مبالغـی کـه بـه عنـوان تسـهیلات پرداخت شـده بیـن 500 تـا یک میلیـون و پانصد هزار تومان اسـت که 18 مورد اشتغال زایی مستقیم در این زمینه داشته است. برای یک خانم چرخ خیاطی خریداری شـد که اکنون به درآمد ثابت رسـیده اسـت. همچنین چهـار مورد تسـهیلات برای درمان پرداخت شـده که با کمـک خدای توانا بهبود یافتند. با اینکه مبلغ وام بالا نیسـت اما چند خانوار برای جهیزیه آن را دریافت کردند و شش مورد هم برای تحصیل به خانواده ها رسیده است. وی به شـرایط کرونا در کشـور اشـاره می کند و می گوید: با شـیوع ویروس کرونا ارتباط ما با اعضای صندوق قطع شد و به صورت تلفنی و غیرحضوری کارهایمان را پیش می بریم. اکنون به اعضا شماره حساب داده ایم تا ماهانه مبالغ خود را واریز کنند که با توجه به افزایش هزینه بهداشتی در خانوارها آورده مردمی به صندوق کمی کاهش یافته است. زمانی که کرونا همه گیر شـد به پیشـنهاد یکی از اعضای صندوق قرض الحسـنه شـرایطی را فراهم کردیم تا تولید ماسک در منزل را انجام دهیم و با این برنامه ریزی طی چند روز هفت هزار ماسک تولید شد.

کمک دوجانبه مسجد و بسیج

رضوی ادامه می دهد: با کمک مسجد محله (مسجد صدوق) که برای هزار خانـواده ارزاق تهیـه کـرده بود اما نیروی کار و شـرایط برای بسـته بندی را نداشـت اعضای صندوق به همراه خواهران بسـیج گرد هم آمدند تا در دوره کرونـا بـه این خانوارها کمک کالایی شـود تا راحت تر بتوانند قرنطینه خود را سپری کنند. مدیـر صنـدوق قرض الحسـنه رهـروان حضـرت زینـب (س) می گویـد: تسـهیلاتی کـه بـه مـردم داده می شـود تنها 2 درصـد کارمـزد دارد که آن 2 درصـد هـم در منابع ارائه تسـهیالت قرار می گیرد. ضمـن اینکه دریافت تسهیلات محدودیتی ندارد و افراد شـش ماه پس از پایان پرداخت آخرین قسـط می تواننـد دوبـاره بـرای دریافت وام اقدام کنند. قسـط وام 10 ،12 و 15 ماهه اسـت و ضامنی هم برای دریافت تسـهیلات گرفته نمی شود. البته لازم بـه ذکـر اسـت همه اعضای صندوق یکدیگر را می شناسـند و اگر افراد غریبـه وارد صنـدوق شـوند و قصـد دریافت وام داشـته باشـند باید یکی از اعضای قدیمی به عنوان معرف و ضامن او را به معرفی کند.