یکشنبه 1399/11/26 - 11:38 hoseinghasemi

وام نقد، باز پرداخت غیر نقد

به گزارش پایگاه های اطلاع رسانی بسیج سازندگی، وقتـی از اقتصـاد یـک شـهر صحبت می کنیـم اولین موضوعی کـه ذهن ما را درگیـر می کنـد نـرخ بیکاری یا اشـتغال آن اسـت.

به گزارش پایگاه های اطلاع رسانی بسیج سازندگی، وقتـی از اقتصـاد یـک شـهر صحبت می کنیـم اولین موضوعی کـه ذهن ما را درگیـر می کنـد نـرخ بیکاری یا اشـتغال آن اسـت. بارهـا در گزارش های تلویزیونی مشاهده کردیم که در برخی روستاها یا شهرها آنقدر همیاری و همکاری مردم زیاد است که در آن منطقه بیکار وجود ندارد و یا اگر هم باشد خیلی پایین اسـت. شـهر آران و بیدگل از شهرسـتان های استان اصفهان و در شمالی ترین نقطه آن واقع شده یکی از این مناطق است. همکاری مردم بـرای ایجاد اشـتغال به همراه کمک های سـازمان های مردمـی آنقدر زیاد بوده که در طول سـال های گذشـته اشتغال زیادی در این بخش ایجاد شده اسـت. شهرسـتان آران و بیدگل از طریق دو جاده اصلی به کاشـان و شـبکه راه های اصلی کشـور مرتبط می شـود که از این موضوع به عنوان یک مزیت یـاد می شـود. آران و بیـدگل به عنـوان دروازه کویر مرکزی و پایتخت فرش ماشینی ایران شناخته شده است که در کنار آن انواع نان های محلی، قالی، گلیم، جاجیم و قالیچه هم تولید می شود و از محصولات منحصر به فرد این شهر محسوب می شود.

قبـل از رواج قالی بافـی صنعتـی، درصد قابل توجهی از خانواده ها، همزمان با فعالیت های کشاورزی و دامداری، به بافت گلیم و جاجیم، انواع پارچه های نخی و ابریشمی، کوزه گری، فخاری، عصاری و سفال سازی اشتغال داشتند. بـا ورود صنعـت قالی بافـی در چند دهه اخیر و افزایش درآمد آن تا چند برا بر درآمد کشاورزی، بیش از ۸۵ درصد خانواده ها به این صنعت و مشاغل جنبی آن مثل نقشه کشی، رنگ رزی، چله دوانی و مشاغلی از این قبیل روی آوردند. بـه طـوری که قالی بافی و مشـاغل جنبی آن نقش مهمـی در وضعیت مالی، معیشت و در کل اقتصادی مردم این شهر و منطقه کاشان پیدا کرده است. زمانـی که در سـال ۱۳۶۹ شـهرک صنعتـی صباحی بیدگلی احداث شـد در محـدوده آن حـدود ۲۵۰ کارخانـه بـا مجتمـع اداری، پـارک، مجموعه ورزشـی و پایانه باربری پیش بینی گردید. از سـوی دیگر بیش از 400 واحد از کارخانه ها به تولید فرش ماشـینی پرداختند و اشـتغال زیادی را در این منطقـه ایجـاد کردنـد. البته آران و بیدگل در زمینه تولید فولاد هم دسـتی بـر آتـش دارد به طوری که شـرکت فولاد کویر از جملـه صنایع مادر در این شهرستان است که با اشتغال ۴۰۰ نفر و تولید سالانه 650 هزار تن میل گرد از جمله صنایع مطرح فولاد در کشور ایران است.

تشکیل صندوق خاص بانوان

از همه تعریف و تمجیدهای این شهرستان که بگذریم به موضوعی می رسیم که شـاید خیلی به آن توجه نشـده و آن هم اشـتغال بانوان این منطقه است. اغلب صنایع دسـتی این شـهر توسط بانوان تولید می شود اما آنطور که باید و شاید به این اقشار زحمتکش توجه نمی شود. از این رو یک بانوی بسیجی تصمیم می گیرد برای همشهریانش کاری انجام دهد و در سال 97 صندوق قرض الحسنه ای را به نام صاحب الزمان تشکیل داد.

زهرا قندانی در گفتوگو با منهای نفت توضیح میدهد: چهار سـال اسـت که صندوق صاحب الزمان تشکیل شـده اما از دو سـال گذشته رویه فعالیت تغییر کرد. به طوری که قبلا تقاضاها به پایگاه بسـیج داده می شـد اما از دو سـال گذشته که بسیج سـازندگی پیشنهاد تشکیل صندوق را داد تقاضاها مستقیم به این بخش می رسد.

مدیـر صنـدوق صاحب الزمـان با بیان اینکه در ابتـدای فعالیت اعضا ماهانه 100 هزار تومان واریز می کردند می افزاید: صندوق دارای دو گروه 30 نفره که مجموعا ً 60 عضو دارد. در ابتدای فعالیت هر کدام از اعضا ماهانه اسـت 100 هزار تومان به صندوق واریز می کردند و با توافقی که بین اعضا صورت گرفته بود ماهانه برای پرداخت تسهیلات قرعه کشی می شد. وی با اشـاره به اینکه در طول سـال های گذشـته معیشت مردم این منطقه بـه خطـر افتاده تصریح می کند: کاهش ارزش پول ملی باعث شـده افرادی که دارای درآمد ثابت ماهانه بودند با مشـکل معیشـت روبه رو شـوند و اغلب افرادی که در شـهر آران و بیدگل زندگی می کنند با این مشـکل دسـت و پنجـه نـرم می کننـد.

از این رو برخـی افرادی که از صنـدوق صاحب الزمان تسـهیلات گرفته بودند با مشـکل بازپرداخت رو به رو شـدند اما صندوق با کارگاه قالی بافـی کـه ایجـاد کـرده بـود به آنهـا این امـکان را داد که به جای پرداخت اقساط، قالی ببافند. قندانی ادامه می دهد: زمانی که این پیشنهاد به آن ها داده شد دریافت کنندگان وام از آن استقبال کردند و از آن زمان میزان تقاضا برای دریافت وام افزایش یافت. میزان رقم تسـهیلات سـه میلیون تومان اسـت و متقاضیان به جای بازپرداخت آن قالی می بافند و اگر قیمت قالی بافی آنها بیشتر از میزان اقساط وام باشد؛ درنهایت ما به التفاوت به خودشان پرداخت می شود.

مدیر صندوق صاحب الزمان می گوید: یک تسـهیلات سـه میلیون تومانی طـی 30 مـاه بازپرداخت می شـود و به طور میانگین افـراد باید ماهانه 100 هـزار تومـان بـه صنـدوق بازگردانند. اغلب افـرادی که از ایـن صندوق وام دریافـت کردنـد ماهانه 200 هزار تومان فرش می بافنـد تا بتوانند دوباره از این تسهیلات بهره مند شوند. اکنون 7 دار قالی در کارگاه داریم در حالی که در ابتدای فعالیت تعداد دار قالی ما یک عدد بود. هم زمان با افزایش تقاضا برای دریافت تسـهیلات و بازپرداخت غیر نقدی سـازمان بسـیج سازندگی به صندوق کمک کرد تا برخی از تجهیزات مربوط به قالی بافی را تهیه کنیم که این موضوع هم به افزایش توان تسهیلات دهی صندوق منجر شد و هم اشتغال زیادی را ایجاد کرد.

ایـن بانـوی کارآفرین تاکید می کند: برای اشـتغال بانوان این منطقه تلاش زیادی کردم اما متاسـفانه در برخی سـازمان های دولتی هنوز نتوانسـتیم کمکـی دریافـت کنیم. تنها سـازمانی که در این بخش برای ایجاد اشـتغال بانوان به ما کمک کرد بسیج سازندگی بود و امیدواریم با توجه به ظرفیت و توانایی که در اختیار دارد کمک های خود را در این زمینه بیشتر کند. اکنون بزرگترین مشکل خانواده ها معیشت است و اگر شغل ثابتی نداشته باشند و از درآمد کافی برخوردار نباشـند مشـکلات بیشـتری سـراغ آنها خواهد آمد که البته روحیه بسـیجی مردم این منطقه اجازه بروز این مشـکلات را نخواهد داد. قندانـی معتقـد اسـت، کاری که در راه خدا انجام شـود حتمـا ً موانع آن رفع خواهد شـد و امیدواریم در این مسـیری که گام برداشـتیم بتوانیم توشـه آخرتمان را برداریم.