دوشنبه 1399/11/20 - 09:06 hoseinghasemi

افتتاح مرکز نیکوکاری بانوان فاطمیه روستای چاسک

به گزارش پایگاه بسیج سازندگی کشور، افتتاح مرکز نیکوکاری فاطمیه روستای چاسک با حضور سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور و دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور برگزار گردید.

لدزکک

 

لاتنن

 

بتکدددد

 

 

باوکتت