سه شنبه 1399/10/30 - 11:54 hoseinghasemi

بازگشت سرمایه به آبادی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، شـنیده اید که می گویند فلانی بیشـتر از سـنش می فهمد یا فلانی هنوز پشـت لبش سبز نشده مرد شده است، این موضوع قصه پسر جوانی است که از کودکی پا به پای پدرش در چراگاه ها برای تأمین معاش خانواده تلاش کرده اسـت، رضا داداشـی پسـر 23 سـاله روستایی که علاوه برداشتن شـغل آبا و اجدادیش یعنی دامداری، با راه اندازی صندوقی سعی بر یاری هم ولایتی های خود داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، شـنیده اید که می گویند فلانی بیشـتر از سـنش می فهمد یا فلانی هنوز پشـت لبش سبز نشده مرد شده است، این موضوع قصه پسر جوانی است که از کودکی پا به پای پدرش در چراگاه ها برای تأمین معاش خانواده تلاش کرده اسـت، رضا داداشـی پسـر 23 سـاله روستایی که علاوه برداشتن شـغل آبا و اجدادیش یعنی دامداری، با راه اندازی صندوقی سعی بر یاری هم ولایتی های خود داشته است.

او با احداث صندوقی به نام آلیله توانسته است با ایجاد اشتغال، مشکلات بسیاری از هم ولایتی هایش را رفع کند و با عملکرد مناسبش توانسته است به عنوان یکی از صندوق های موفق کشور انتخاب شود. رضـا داداشـی در گفت و گویـی با منهـای نفت به چگونگی تشـکیل این صندوق پرداخت و گفت: شغل پدرم دامداری بود، چند سال پیش برای اینکه کار خود را وسـعت ببخشـیم اقدام به دریافت وام کارآفرینی از صندوق امام رضا علیه السالم کردیم. در آن زمان قیمت گوسـفند نیز پایین بود و توانسـت کمک خوبی برای افزایش دارایی های ما کند.

دریافت این وام جرقه تأسیس یک صندوق را در ذهنم زد و به فکر تأسیس صندوقی برای روستا افتادیم تا به آنها وام های خود اشتغالی بدهیـم. در ابتـدای امـر موضوع را با دیگر بزرگان روسـتا مطـرح کردیم و آنها نیز اسـتقبال کردند؛ اما راه اندازی صندوق نیز کار آسـانی نبود چراکه آورده اعضای صنـدوق بسـیار کـم بـود و تعداد محـدودی در این صندوق عضو شـدند؛ به مرور زمان صندوق جایگاه خود را پیدا کرد، تعداد بیشـتری به صندوق اعتماد کردند و پـول بیشـتری در صنـدوق جهت کمک بـه نیازمندان و ایجاد اشـتغال جوانان جمع آوری شد.

وی ادامه می دهد: در ابتدای فعالیت صندوق، پرداخت به صورت اولویتی بود و هر کس که زودتر ثبت نام می کرد زودتر می توانست از این وام بهره ببرد؛ اما مردم با اعتمادی که به صندوق پیدا کردند سرمایه های خود را در این صندوق گذاشتند تا افراد نیازمند بتوانند از آن اسـتفاده کنند. البته این سـپرده های قرض الحسـنه بعدا ً مورد استفاده خودشان قرار می گرفت، اما برخی از آنها به صورت ضرب الاجلی برای دریافت وام اقدام نمی کردند.

این جوان خیر می گوید: منطقه ما کوهسـتانی اسـت و با دارا بودن علوفه مناسب بهترین شـرایط برای نگهداری و پرورش گوسـفند وجود دارد؛ با اشـتغالزایی در بخش پرورش گوسـفند و پروار بندی می توان بیشـترین سـود را برد و سریع تر به درآمد موردنظر رسـید. با این موقعیت جغرافیایی و این پتانسـیل نیروی انسـانی که وجود دارد با پرداخت وام به روستائیان می توان سرمایه های بالقوه ای را ایجاد کرد تا علاوه بر انتفاع فرد در آبادانی روستا نیز نقش ایفا کند.

وی اظهـار می کنـد: بـا راه انـدازی صندوق آلیله توانسـتیم بخشـی از مشـکلات دامـداران را رفـع کنیـم به طوری که به برخی از آنهـا وام برای خرید و پرواربندی گوسفندان اعطا کردیم و به برخی دیگر که در آستانه ورشکستگی بودند از محل ذخیـره صنـدوق، کمـک کردیم تا از این شـرایط رهایی یابند. علاوه بر آن برای رفع مشـکلات برخی از روسـتائیان ازجمله رفع بیماری، خرید جهیزیه و امثلاهم نیـز کمـک کردیـم؛ حتی در بخشهایی به روسـتائیان وام کمک هزینه سـفر به مکان های مقدس همچون عتبات عالیات پرداخت کردیم تا بتوانند از این سـفر معنوی بیشترین استفاده را ببرند.

این خیر جهادگر در خصوص وضعیت کنونی صندوق آلیله اعلام کرد: هم اکنون ایـن صنـدوق حدود 45 نفر عضو دارد و تاکنون بـا آورده های این اعضا حدود 41 میلیـون تومـان وام به شـکل های مختلف به نیازمندان پرداخت شـده اسـت که بیشترین آنها برای ایجاد اشتغال بوده است؛ هم اکنون آورده اعضا بالغ بر 1 میلیون تومان به صورت ماهانه در صندوق پس انداز می شود و حدود 5.1 میلیون تومان نیز بازپرداخت اقساط تسهیلاتی است که پرداخته شده و به صندوق باز می گردد که درمجموع مبلغ 5.2 میلیون تومان در هر ماه در صندوق ذخیره می شود این در حالی اسـت که تعدادی خیر نیز به طور مرتب به صندوق ما کمک می کنند و میزان پول های جمع شده در صندوق را به صورت ماهانه تا حدود 4 میلیون تومان افزایش میدهد که مجددا ً در قالب وام برای کمک به روستائیان اعطا می شود.